สถานที่ท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   กิจกรรมประจำปี
   แผนที่ท่องเที่ยว
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
อุทยานมัจฉาวัดพระนอน

 

 ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีปลาน้ำจืดมากมาย ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด และปลานิล เป็นต้น ภายในวัดพระนอน มีพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปในลักษณะนอนหงาย สร้างด้วยไม้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนมัสการ

นอกจากนี้ยังมีวังมัจฉาอีกหลายแห่งได้แก่วังมัจฉาวัดป่าพฤกษ์ อำเภอบางปลาม้า วังมัจฉาวัดพระลอย อำเภอเมือง วังมัจฉาวัดบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์และวังมัจฉาวัดนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th