สถานที่ท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   กิจกรรมประจำปี
   แผนที่ท่องเที่ยว
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ ติดถนนทางหลวงหมายเลข 340 มีเนื้อที ่ 70 ไร่ มีประชากรควาย ประมาณ 100 ตัว วัตถุประสงค์ที่ สร้าง “ บ้านควาย-สุพรรณบุรี ” ขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึง วิถีการดำรงชีวิตของชาวนาไทยในชนบท สมัยก่อนที่ ทำนาโดยวิธีแบบโบราณซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อม โยงกับควายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นการสนับ สนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เป็นมรดกของชาติไว้ให้ อนุชนรุ่นหลังได้เห็นเป็นความรู้

บ้านควาย-สุพรรณบุรี เปิดให้ผู้สนใจเข้า เยี่ยมชมทุกวัน เวลา 09.00 น.- 17.00 น. และมี กิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจของควายให้ได้ชม เช่น การประกวดควายงาม การแสดงความสามารถพิเศษ ของควาย และวิ่งควาย นอกจากนี้สามารถสัมผัสกับ วิถีการดำเนินชีวิตแบบย้อนยุค และกิจกรรมที่น่า สนใจต่างๆ ได้แก่การทำนาในแบบโบราณที่ยังใช้ แรงงานจากควาย และอุปกรณ์การทำนาแบบโบราณ เป็นต้น

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th