สถานที่ท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   กิจกรรมประจำปี
   แผนที่ท่องเที่ยว
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย

ตั้งอยู่ถนนพระพันวษา ในบริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์ 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา ของการทำนา เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวนา ส่วนชั้นบนแสดงให้เห็นถึง พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทรงเป็นผู้ อุปถัมภ์ค้ำชูชาวนาไทย และทรงพัฒนาการทำนาและ การเกษตรของชาติรวมถึงจัดแสดงภาพจำลองเหตุการณ ์พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ได้ ทรงทำปุ๋ยหมัก หว่าน และเก็บเกี่ยวข้าวด้วยพระองค์เอง ณ แปลงสาธิต บึงไผ่แขก ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ. 2529 และเก็บรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่พระองค์ทรงใช้นอกจากนี้ยังมีห้องค้นคว้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวและวัตถุที่จัดแสดงโดย เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.- 16.00 น.

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th