สถานที่ท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   กิจกรรมประจำปี
   แผนที่ท่องเที่ยว
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วัดเขาดีสลัก

ตั้งอยู่ที่เขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง เป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธบาทที่สำคัญอยู่ 2 องค์ องค์หนึ่งอยู่ด้านล่าง เป็นพระพุทธบาทโลหะทอง เหลือง เป็นศิลปะรัตนโกสินทร ์ สภาพสมบูรณ์ ลวดลายต่างๆ ตลอดจนมงคล 108 ชัดเจน งดงาม ขนาดกว้าง 63 เซนติเมตร ยาว 123 เซนติเมตร สันนิษฐานว่ามีอายุราว 40-100 ปี องค์ที่สอง พระพุทธบาทหินชนวนสีน้ำเงินปนดำ อยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 320 เมตรประดิษฐาน อยู่ในมณฑป ขนาดกว้าง 66 เซนติเมตร ยาว 142 เซนติเมตร หนา 55 เซนติเมตร เป็นศิลปะสมัย ทวารวดี อายุระหว่าง พ.ศ. 1100-1600 มีมงคล 108 ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกประเภท ลวดลายสวยงาม เป็นรอยพระบาทข้างซ้ายรอยพระพุทธบาทองค์นี้นับ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทาง ด้านประวัติศาสตร์และโบราณ คดีอย่างมหาศาลที่เดียว

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th