สถานที่ท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   กิจกรรมประจำปี
   แผนที่ท่องเที่ยว
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วัดพระรูปและพระพุทธบาทไม้

ตั้งอยู่ถนนขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ริมฝั่งทิศตะวันตกของ แม่น้ำท่าจีน เป็นวัดเก่าแก่มามีอายุอยู่ในสมัย อู่ทองทวารวดีภายในบริเวณวัดมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุหลายอย่างที่น่าสนใจ ได้แก่ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ชาวบ้านเรียกว่า เณรแก้ว เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขาว ประทับบนฐานเขียงเตี้ยมีความสูง 38 เมตร พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ยาว 13 เมตร สูง 3.45 เมตร พระพักตร์แป้นกลมยาวคล้าย ผลมะตูม ผินพระพักตร์สู่ทิศตะวันออก สันนิษฐานว่าสร้างในราว พ.ศ. 1800-1893 มีลักษณะเด่น คือ พระวรกายทุกส่วนสมบูรณ์ งดงามและถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักตร์ งดงามมากที่สุดในประเทศไทย อีกสิ่งหนึ่งที น่าชม ได้แก่ พระพุทธบาทไม้ เป็นโบราณ วัตถุที่หาค่าไม่ได้ ศิลปะการแกะสลักงดงาม มากมีชิ้นเดียวในประเทศหรือในโลกก็ว่าได้ ความยาว 2.21 เมตร กว้าง 0.74 เมตร หนา 0.10 เมตร ทำจากไม้ประดู่แกะสลักทั้ง 2 ด้าน นอกจากนี้ยังมี เจดีย์อู่ทองและซากเจดีย์สมัย ทวารวดี ระฆังสัมฤทธิ์ และธรรมมาสน์สังเค็ต ฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย และยังเป็นกรุ “พระขุนแผน”อันมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จัก ของคนทั้งประเทศ ทีเดียว

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th