สถานที่ท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   กิจกรรมประจำปี
   แผนที่ท่องเที่ยว
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
วัดสนามชัย

ตั้งอยู่ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิมเป็นวัดร้างจากพงศาวดารเหนือกล่าวถึง พระเจ้ากาแต ให้มอญน้อยออกไปสร้างวัด สนามชัย เมื่อปี พ.ศ. 1706 มีซากเจดีย์ ประธานขนาดใหญ่ 1 องค์ พร้อมซาก บริวารสถานประกอบด้วย อุโบสถอยู่ทาง ทิศตะวันออก เจดีย์ประธานอยู่กลางและ ซากวิหารทางทิศตะวันตกเชื่อมต่อกัน โดย ตลอด มีกำแหงแก้วรายรอบ รวมทั้งเจดีย์ บริวาร ทรงสัณฐานเป็นเจดีย์ 16 เหลี่ยม ได้มีการสร้างและซ่อมแซมถึง 3 สมัย ตั้งแต่ ทวารวดี อู่ทอง และอยุธยาลักษณะพิเศษของ เจดีย์ภายในมีคูหาบรรจุอัฐิธาตุอยู่เป็นจำนวน มาก เข้าใจว่าเป็นอัฐิทหารใน สงครามใด คราวหนึ่ง เจดีย์นี้จึงได้ชื่อว่า “เจดีย์ทหาร นิรนาม” ปัจจุบันองค์เจดีย์และบริวารสถาน ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากร แล้วอาณา บริเวณขุดร่องน้ำ โดยรอบมีพระภิกษุจาก จังหวัดต่างๆ เข้ามาตั้งสำนักสงฆ์และก่อ สร้างถาวรวัตถุขึ้นในบริเวณใกล้โบราณสถานนั้น

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th