ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
หัวข้อข่าว อ่าน
aaa

helo

 (01/11/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
465
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (01/11/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 10 (ราชบุรี)
363
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนโดยการยกระดับผิวจราจรแบบ AC สาย บ.สองพี่น้อง-บ.อำเภอเก่า เทศบาลเมืองสองพี่น้องฯ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 ม.ระยะทาง 3.230 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/10/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
399
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมถนนลาดยาง AC สายสุสานสุขนิรันดร์ - มูลนิธิสุวรรณภูมิ หมู่ที่ 15 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (27/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
460
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเช้าวัดเขานางบวช ระยะที่ 2 จากถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ถึงลานจอดรถหน้าวัดเขานางบวช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
435
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเช้าวัดเขานางบวช ระยะที่ 2 จากถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 340 ถึงลานจอดรถหน้าวัดเขานางบวช (27/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
262
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าใหญ่-บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำซับ (26/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
339
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านดอนกระทือ ต.ปลายนา (26/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
282
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.ดอนปรู (26/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
280
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 6 ต.บ้านกร่าง (26/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
249
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดเถรพลาย - บ้านวังกรานต์ หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำซับ (26/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
110
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองสระ หมู่ที่ 1 ต.วังน้ำซับ (26/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
133
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต.ทะเลบก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
113
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาขุดลอกบึงลาดบัว ตำบลดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (17/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
188
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 และจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอหรือ LED ขาวดำ  (17/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
175
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ para Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านหนองบอน-หนองแขม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
197
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : หนองหญ้าไซ
227
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 10 ต.หนองโพธิ์ (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : หนองหญ้าไซ
171
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยางบ้านหนองน้ำขุ่น-บ้านหนองกระเบียน หมู่ที่ 1 ต.หนองราชวัตร (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : หนองหญ้าไซ
109
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี. (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : หนองหญ้าไซ
144
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาขุดลอกบึงลาดบัว ต.ดอนมะเกลือ (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
94
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำคลอง 2 ขวา แม่น้ำสุพรรณ หมู่ที่ 12 ต.มะขามล้ม (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
98
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำและขุดลอกคูส่งน้ำพร้อมตกแต่งคันดิน หมู่ที่ 9 ต.มะขามล้ม (14/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
89
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.กฤษณา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
75
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนสายแยกทางหลวงสาย สพ 3032-บ้านหนองกอก หมู่ที่ 8 ต.ทัพหลวง (12/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอหนองหญ้าไซ
140
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองป่าพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
122
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองป่าพฤกษ์ หมู่ที่ 3 ต.บ้านแหลม (11/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
103
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต.กฤษณา (11/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
94
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 ต.หนองสาหร่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (11/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
119
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สระกระโจม (11/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
123
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงสะพานด้านหลังที่ว่าการอำเภออู่ทองพร้อมประติมากรรม หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (10/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
173
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ (10/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางตาเถร
186
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 ต.หนองสาหร่าย  (10/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
105
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวจราจรแบบ para Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านหนองบอน-หนองแขม หมู่ที่ 5 ตำบลโคกช้าง  (07/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
190
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ (06/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
148
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (05/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
161
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (05/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอบางปลาม้า
140
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาโครงการพื้นฐานเพื่อการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 กิจกรรม (05/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
214
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ (04/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
131
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นฐานการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี กิจกรรมปรับปรุงสะพานด้านหลังที่ว่าการอำเภออู่ทองพร้อมประติมากรรม หมู่ที่ 6 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
180
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานด้านหลังที่ว่าการอำเภออู่ทองพร้อมประติมากรรม หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (04/09/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
151
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
134
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอำเภอดอนเจดีย์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
169
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต.ทะเลบก (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
113
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 1 ต.หนองสาหร่าย (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
148
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.สระกระโจม (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
140
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต.ไร่รถ (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
104
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองโบราณอู่ทอง เบิกฟ้า ทวารวดี. ที่อู่ทอง (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
86
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาขุดลอกบึงลาดบัว ต.ดอนมะเกลือ (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
71
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงสะพานด้านหลังที่ว่าการอำเภออู่ทองพร้อมประติมากรรม หมู่ที่ 6 ต.อู่ทอง (31/08/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภออู่ทอง
92

หน้า :