ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื...
วันที่: 25/04/2560 | ผู้ประกาศ: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
2
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่...
วันที่: 25/04/2560 | ผู้ประกาศ: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
1
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน...
วันที่: 24/04/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
5
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคูส่งน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา หมู่ที่ 1
วันที่: 24/04/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
3
สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่
วันที่: 24/04/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
0
เรื่อง อ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
66
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
41
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเ...
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
46
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
62
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำ...
วันที่: 16/12/2559 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
68