ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทร...
วันที่: 20/10/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า
2
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 500 ลูกบาศก์เม...
วันที่: 20/10/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: เทศบาลตำบลท่าเสด็จ
1
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.
วันที่: 10/10/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1
92
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป...
วันที่: 05/10/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
30
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป...
วันที่: 05/10/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
23
เรื่อง อ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (พ.ค. - ส.ค. 2560)
วันที่: 14/09/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
41
สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนโดยการลาดยาง แบบแอสฟัลต์ติกคอ...
วันที่: 30/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: อบต.ทับตีเหล็ก
40
สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ท...
วันที่: 30/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: อบต.ทับตีเหล็ก
48
สรุปผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมฝังท่อระบายน้ำ หมู่ท...
วันที่: 30/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: อบต.ทับตีเหล็ก
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริ...
วันที่: 22/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
51