ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนโดยการยกระดับผิวจราจรแบบ AC สาย บ....
วันที่: 11/10/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
5
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมถนนลาดยาง AC สายสุสานสุขนิรันดร์ - มูลนิธิสุวรรณ...
วันที่: 27/09/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี
8
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนทางเช้าวัดเขานางบวช ระยะที่ 2 จากถนนหลวงแผ่...
วันที่: 27/09/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอเดิมบางนางบวช
9
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุ...
วันที่: 27/09/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอเดิมบางนางบวช
6
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างงานก่อสร้างโครงการปรับปรุ...
วันที่: 26/09/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
10
เรื่อง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่...
วันที่: 02/10/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอดอนเจดีย์
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดขบวนแห่งานประเพณีทิ้งกระจาด ขบวนแห่โคมไฟ และพิธ...
วันที่: 30/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนแจงถึงบ้านเนินพ...
วันที่: 27/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้าน 5 ชาติพันธุ...
วันที่: 24/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำและตกแต่งต้นเทียนและรถเทียนประกอบขบวนโครงการ...
วันที่: 31/07/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
35