ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
ประมูลให้เช่าห้องสุขาสาธารณะตลาดสดเทศบาล 1 - 2
วันที่: 25/05/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
1
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน...
วันที่: 22/05/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อบต.บางใหญ่
4
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมถนนดิ...
วันที่: 22/05/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อบต.บางใหญ่
1
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มพื้นท...
วันที่: 22/05/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อบต.บางใหญ่
1
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการสร้างคันกั...
วันที่: 22/05/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อบต.บางใหญ่
2
เรื่อง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการรปับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเ...
วันที่: 18/05/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงกถนนเดิมเป็นถนนคอนกร...
วันที่: 30/03/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอดอนเจดีย์
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรี...
วันที่: 23/03/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรัปบรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หม...
วันที่: 22/03/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอเดิมบางนางบวช
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนน คสล. หม...
วันที่: 22/03/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอเดิมบางนางบวช
61