ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมอำเภอดอนเจดีย์
วันที่: 17/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอดอนเจดีย์
0
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส...
วันที่: 14/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
3
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงแล...
วันที่: 14/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง
2
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอประชุมศุภการโกศล
วันที่: 14/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อบต.ดอนคา
3
ประกาศวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท...
วันที่: 14/08/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภออู่ทอง
4
เรื่อง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำและตกแต่งต้นเทียนและรถเทียนประกอบขบวนโครงการ...
วันที่: 31/07/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณ...
วันที่: 17/07/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอดอนเจดีย์
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงลำควง-หน...
วันที่: 16/07/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.วังน...
วันที่: 16/07/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่...
วันที่: 16/07/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
14