ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส...
วันที่: 16/02/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
10
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส...
วันที่: 16/02/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
10
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส...
วันที่: 16/02/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
12
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส...
วันที่: 16/02/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
10
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อส...
วันที่: 16/02/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
12
เรื่อง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คอกช้างดินส...
วันที่: 08/01/2561 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
71
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรร...
วันที่: 22/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวั...
วันที่: 22/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านโซ่ง-...
วันที่: 22/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สพ. | หน่วยงาน: อำเภออู่ทอง
91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบ...
วันที่: 14/12/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: อำเภอศรีประจันต์
96