ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
วันที่: 29/05/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0
สอบราคาโครงการก่อสร้างวางระบบท่อน้ำทิ้งขงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน
วันที่: 29/05/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์
0
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก...
วันที่: 26/05/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
8
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก...
วันที่: 26/05/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
6
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก...
วันที่: 26/05/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
5
เรื่อง อ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560
วันที่: 08/05/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: อบต.ทับตีเหล็ก
16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
80
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
54
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเ...
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
52
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
70