ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการบริ...
วันที่: 24/03/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
4
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโกดังศรีภัณฑ์ หมู่ที่ 10 ต.อู่ทอง ด้วยระ...
วันที่: 23/03/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
4
ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการสามัคคีสร้างความปล...
วันที่: 23/03/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
3
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยเสริมดินให้สูงขึ้นพร้อมลงลูกรังลินคลุกบดอัดแน่น ห...
วันที่: 23/03/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
4
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ต.รั้วใหญ่
วันที่: 23/03/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
6
เรื่อง อ่าน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเ...
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
32
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
วันที่: 06/01/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
36
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำ...
วันที่: 16/12/2559 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนง.ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
47