ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
Link
ปฏิทินวาระการประชุม
เรื่อง อ่าน
สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการเพาะชำกล้าไม้
วันที่: 22/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
1
ประกวดราคาจ้างานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผินคอนกรีต ปริมาณงาน 3,850 ตร.ม.
วันที่: 22/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
0
ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ปริมาณงาน 14,868 ตร.ม.
วันที่: 22/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
1
ประกวดราคาจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ปริมาณงาน 15,005 ตร.ม.
วันที่: 22/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
1
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการตีเส้นเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ปริมาณงาน 6,490 ตร.ม.
วันที่: 22/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1
0
เรื่อง อ่าน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าและบริ...
วันที่: 22/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลดนตรี 36...
วันที่: 17/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: จังหวัดสุพรรณบุรี
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใ...
วันที่: 16/08/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: จังหวัดสุพรรณบุรี
9
สรุปผลการดำเนินการประกวดราคาจ้างการจัดงานท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นดินแดนทวารวดี ด...
วันที่: 16/06/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สนจ.สุพรรณบุรี
61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 ของ สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอก (อ.สอง...
วันที่: 05/06/2560 | ผู้ประกาศ: สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน: สถานีตำรวจภูธรทุ่งทอก (อ.สองพีน้อง สุพรรณบุรี)
36