ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
นายธีรชัย   ทศรฐ
นายธีรชัย ทศรฐ


 
ประวัติ
     

 

ชื่อ - สกุล     นายธีรชัย   ทศรฐ

 

   
 

 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
     
 
การศึกษา

   
   

 ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

 

 

 

 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

 

 พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

 

 

 

   

 

 
ประวัติราชการ
     
 

 ปลัดอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2523 - 2527

 
   
 

ปลัดอำเภอเมืองตาก  อำเภอสามเงา อำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก พ.ศ. 2527 - 2543

 
   
 

นายอำเภอพบพระ จังหวัดตาก  พ.ศ. 2547 – 2549

     
  นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 – 2555
     
 

นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 – 2556

     
  นายอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 – 2557
     
 

นายอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2557 – 2558

     
 

นายอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2558 – 2559

     
 

ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2559 – 2560

     
 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 8 ตุลาคม 2551

     

 

 
การฝึกอบรม 

   
     หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 39 
     
 

 หลักสูตรผู้ตรวจการส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 

 
   
   หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 45
     
 

 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 50

 
   
 

 หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ กองอาสารักษาดินแดน โรงเรียนเสนาธิการทหารบกรุ่นที่ 16

     

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
   

 

 

 

 

ป.ช. ประถมาภรณ์ช้างเผือก