ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
นายภูสิต สมจิตต์
นายภูสิต สมจิตต์


 
ประวัติ
     
 

ชื่อ - สกุล      นายภูสิต สมจิตต์

 

   
 

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

 
   
 

เกิดวันที่  25 สิงหาคม 2507

     
 
การศึกษา

   
   

 ปริญญาตรี  รัฐศาสตร์บัณฑิต (รบ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

 

 

 

 

ปริญญาโท  ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต  (ศศม.)รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง  ปี  พ.ศ.2545

     

 

 
ประวัติการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
     
 

หลักสูตรปลัดอำเภอ (ปอ.) รุ่นที่ 103 ปีงบประมาณ 2533 

 

หลักสูตรนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2546  วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีของส่วนราชการ  รุ่นที่ 68 ปีงบประมาณ 2549 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

 

หลักสูตรกฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 สำนักงานศาลปกครอง

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 39 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า

 

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างกระบวนทัศน์ผู้บริหาร     ณ  ประเทศออสเตรเลีย -  เยอรมัน  -  เชก  -  สโลวัค และฮังการี

 
   

 

 
ประวัติราชการ

   
    เริ่มรับราชการปี 2532 ตำแหน่งปลัดอำเภอ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
     
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ กองคลัง กรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2535

 
   
 

เลขานุการรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ 2546

     
 

เลขานุการอธิบดีกรมการปกครอง ปีงบประมาณ 2548 

     
 

เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2551

     
 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2556

     
 

ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย รักษาราชการแทน เลขานุการกรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2557

     
     ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการป้องกันสาธารณภัย  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2559
     
     รองผู้ว่าราชการจังวัดมหาสารคาม 2559 - 2560
     
     รองผู้ว่าราชการจังวัดสระแก้ว 2560 - 2561
     
     รองผู้ว่าราชการจังวัดสุพรรณบุรี 2561 - ปัจจุบัน

 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

   
   

 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

 

 

 

 

 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)