:: ผู้บริหาร ::

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
นายพิภพ บุญธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ
รอง ผอ.รมน. (ท)
นาย ธีรชัย ทศรฐ
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
นาย ธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ดูทั้งหมด

วาระงานผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่เวลางานที่นัดหมายสถานที่
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช - ผู้ว่าราชการจังหวัด
24/03/256008.49 น.ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
เจ้าของเรื่อง: -
ลานอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
นายพิภพ บุญธรรม - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
24/03/256008.30ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
เจ้าของเรื่อง: สนจ.
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดฯ
นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
24/03/256008.30 น.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
นายพิภพ บุญธรรม - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
24/03/256014.00ประธานประชุม คกก.จัดสรรที่ดินจังหวัด
เจ้าของเรื่อง: สนง.ที่ดินจังหวัด
ห้องประชุมขุนช้าง
นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
24/03/256017.00 น.โครงการถนนสายวัฒนธรรมจังวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของเรื่อง: วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณชุมชนวัดประตูสาร อ.เมือง
นายพิภพ บุญธรรม - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
24/03/256017.50ร่วมพิธีเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมจังหวัด
เจ้าของเรื่อง: สนง.วัฒนธรรม
บริเวณชุมชนวัดประตูสาร
นาย ธีรชัย ทศรฐ - ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
24/03/256008.30 น.ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ลานอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
24/03/256010.30 น.ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด
เจ้าของเรื่อง: ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
อำเภอสามชุก
24/03/256014.00 น.ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องประชุมขุนช้าง
นาย ธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ - หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
24/03/256008.30ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
เจ้าของเรื่อง: สนจ.สพ.
ลานอเนกประสงค์ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
24/03/256017.00เปิดายวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของเรื่อง: สนง.วัฒนธรรม
บริเวณชุมชนวัดประตูสาร