:: ผู้บริหาร ::

นาย นิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นาย พิภพ บุญธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
นาย ทรงพล ใจกริ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ
รอง ผอ.รมน. (ท)
นาย นพฤทธิ์ ศิริโกศล
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
นาย ธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ดูทั้งหมด

วาระงานผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่เวลางานที่นัดหมายสถานที่
นาย ทรงพล ใจกริ่ม - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
20/11/256008.30 น.ประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2559
เจ้าของเรื่อง: ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมสนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สนามกีฬาจังหวัด
20/11/256013.30 น.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปี 2562
เจ้าของเรื่อง: ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น
20/11/256013.30 น.ประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปี 2562
เจ้าของเรื่อง: ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น