:: ผู้บริหาร ::

นาย นิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นาย พิภพ บุญธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
นาย ทรงพล ใจกริ่ม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ
รอง ผอ.รมน. (ท)
นาย นพฤทธิ์ ศิริโกศล
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
นาย ธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ดูทั้งหมด

วาระงานผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่เวลางานที่นัดหมายสถานที่
นาย ทรงพล ใจกริ่ม - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
23/01/256114.00 น.ประธานการประชุมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร
เจ้าของเรื่อง: สรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี
ห้องรองผวจ. 2