:: ผู้บริหาร ::

ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
นายพิภพ บุญธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ
รอง ผอ.รมน. (ท)
นาย ธีรชัย ทศรฐ
ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
นาย ธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
ดูทั้งหมด

วาระงานผู้บริหารจังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่เวลางานที่นัดหมายสถานที่
ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช - ผู้ว่าราชการจังหวัด
29/06/256009.00ประธานกล่าวต้อนรับคณะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) เพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าของเรื่อง: สนง.จังหวัดฯ
ห้องประชุมขุนแผน
29/06/256018.00ประธานกล่าวต้อนรับฉลองนายกและรับคณะกรรมการสโมสรโรตารีสุพรรณิการ์
เจ้าของเรื่อง: สโมสรโรตารีสุพรรณิการ์
โรงเรียนสงวนหญิง
นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
29/06/256008.30 น.ร่วมงาน "ลูกทุ่งศิวิไลซ์ สายสุพรรณ" กิจกรรมสัมมนา "เทคนิคการร้องเพลงอย่างไรให้ไพเราะ"
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
โรงแรมคุ้มสุพรรณ
นายพิภพ บุญธรรม - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(2)
29/06/256008.50ร่วมต้อนรับ รมต.ประจำสำนักนายรัฐมตรี
เจ้าของเรื่อง: สนจ
ศษลากลางจะงหวัด
นาย เสฐียรพงศ์ มากศิริ - รองผู้ว่าราชการจังหวัด(1)
29/06/256009.00 น.การตรวจรับงานการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำท่าจีน บริเวณวัดศรีจันต์
เจ้าของเรื่อง: โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณวัดศรีจันต์ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
29/06/256009.30 น.การตรวจรับงานการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่นำท่าจีน บริเวณวัดปู่เจ้า
เจ้าของเรื่อง: โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
บริเวณวัดปู่เจ้า หมู่ที่ 4 ต. บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์
29/06/256010.30 น.ประธานการประชุมสรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องพลายชุมพล
พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ - รอง ผอ.รมน. (ท)
29/06/256009.00ร่วมต้อนรับคณะตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการปี 2560 จาก ศปป.4 กอ.รมน.
เจ้าของเรื่อง: กอ.รมน.จังหวัด ส.พ.
ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
29/06/256016.00ร่วมกิจกรรม "เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา"
เจ้าของเรื่อง: กลุ่มงานกืจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ส.พ.
วัดคลองตัน ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง
นาย ธีรชัย ทศรฐ - ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี
29/06/256009.00 น.ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์)
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องประชุมขุนแผน
29/06/256009.30 น.ตรวจสอบสต็อกข้าว
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี
ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ สามชุก เดิมบางนางบวช และศรีประจันต์
29/06/256010.00 น.ร่วมประชุมสรุปผลการแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560
เจ้าของเรื่อง: สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ห้องประชุมพลายชุมพล
นาย ธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ - หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
29/06/256009.00ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เจ้าของเรื่อง: สนจ.สพ.
ห้องประชุมขุนแผน
29/06/256014.00ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่อาเซียน
เจ้าของเรื่อง: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดนครปฐม