สถานที่ท่องเที่ยว

   ปฏิทินการท่องเที่ยว

   กิจกรรมประจำปี

   แผนที่ท่องเที่ยว

   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี

 
ตลาดเก้าห้อง
ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ เทศบาลตำบลบางปลาม้า ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ กิโลเมตรที่ ๘๗-๘๘ (เลยแยกเข้าอำเภอบางปลาม้า ไปประมาณ ๑ กิโลเมตร) เข้าไปอีกประมาณ ๒.๔ กิโลเมตร(ทางไปวัดลานดุก) เป็นตลาดเก่าแก่ซึ่งเป็นย่านการค้าที่รุ่งเรืองริมแม่น้ำสุพรรณบุรี หรือ แม่น้ำท่าจีนเ

ตลาดร้อยปี สามชุก
ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 340 แยกเข้าอำเภอสามชุก อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนติดกับที่ว่าการอำเภอสามชุก เป็นชุมชนชาวจีนเก่าแก่ที่ยังคงสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม

อุทยานมัจฉาวัดพระนอน
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีปลาน้ำจืดมากมาย ได้แก่ ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาแรด และปลานิล เป็นต้น ภายในวัดพระนอน มีพระนอนซึ่งเป็นพระพุทธรูปในลักษณะนอนหงาย สร้างด้วยไม้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปนมัสการ

หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย
ขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึง วิถีการดำรงชีวิตของชาวนาไทยในชนบท สมัยก่อนที่ ทำนาโดยวิธีแบบโบราณซึ่งมีความสัมพันธ์และเชื่อม โยงกับควายเป็นอย่างมาก การสนับ สนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษาขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เป็นมรดกของชาติเอาไว้

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย
ตั้งอยู่ถนนพระพันวษา ในบริเวณหน้า ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นอาคารทรงไทย ประยุกต์ 2 ชั้น ชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา ของการทำนา เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำนา ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวนา

วัดเขาดีสลัก
ตั้งอยู่ที่เขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง เป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธบาทที่สำคัญอยู่ 2 องค์ องค์หนึ่งอยู่ด้านล่าง เป็นพระพุทธบาทโลหะทอง เหลือง เป็นศิลปะรัตนโกสินทร ์ สภาพสมบูรณ์ ลวดลายต่างๆ ตลอดจนมงคล 108 ชัดเจน และ งดงาม

วัดไผ่โรงวัว
ตั้งอยู่ที่ริมคลองพระยาบันลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 46 กิโลเมตร ภายใน บริเวณวัดมีสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวกับพุทธประวัติอยู่ มากมาย

วัดหน่อพุทธางกูร
เดิมชื่อ ? วัดมะขามหน่อ ? ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำท่าจีน ตำบล พิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สร้างในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ภายใน พระอุโบสถหลังเก่า มีภาพจิตกรรม ฝาผนัง เกี่ยวกับพุทธประวัติเป็นจิตร กรรมที่มีความงดงามมาก

วัดพระรูปและพระพุทธบาทไม้
ตั้งอยู่ถนนขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ริมฝั่งทิศตะวันตกของ แม่น้ำท่าจีน เป็นวัดเก่าแก่มามีอายุอยู่ในสมัย อู่ทองทวารวดีภายในบริเวณวัดมีโบราณสถาน และโบราณวัตถุหลายอย่างที่น่าสนใจมากมาย

วัดสนามชัย
ตั้งอยู่ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิมเป็นวัดร้างจากพงศาวดารเหนือกล่าวถึง พระเจ้ากาแต ให้มอญน้อยออกไปสร้างวัด สนามชัย เมื่อปี พ.ศ. 1706 มีซากเจดีย์ ประธานขนาดใหญ่ 1 องค์ พร้อมซาก บริวารสถาน

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกแม่น้ำท่าจีน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ในสมัย ก่อนเป็นศูนย์กลาง ของเมืองสุพรรณบุรีเป็น วัดคู่บ้านคู่เมือง มีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี ปรางค์องค์ประธาน เป็นที่บรรจุพระบรมสารี ริกธาตุ

วัดป่าเลไลยก์
ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจาก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2 กม. เดิมชื่อ วัดลานมะขวิด เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี มาแต่โบราณ

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี
ตั้งอยู่ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เดิมเรียกว่า ศาลเทพารักษ์หลักเมือง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
ตั้งอยู่ที่ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง ห่างจาก อำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 33 กิโลเมตร ในเขตเมืองโบราณการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมศิลปวัตถุในสมัย ต่างๆ ที่ขุดค้นพบ แสดงถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ยุคสมัยต่างๆ ที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแถบสุพรรณ

พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ประกอบด้วย พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ทรงพระคชาธารกับองค์เจดีย ์ยุทธหัตถี ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนเจดีย ์ อำเภอดอนเจดีย์ ห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 31 กม.

สวนเฉลิมภัทรราชินี
เป็นสวนสาธารณะกลางตัวเมืองสุพรรณบุรี สร้างขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ในบริเวณจัดแบ่งออกเป็นสัดส่วน

อุทยานแห่งชาติพุเตย
อุทยานแห่งชาติพุเตย มีเนื้อที่ครอบคลุมบริเวณที่ดินป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำ ป่าห้วยพลู ในท้องที่องค์พระ ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลวังยาง และตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง สุพรรณบุรีประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสลับซับซ้อนมีมีความลาดชันมาก ส่วนที่สูง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ตั้งอยู่บนถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท (ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐) ตำบลสนามชัย ภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี ตรงข้ามกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรี

เขื่อนกระเสียว
เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการชลประทานแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากมีทิวทัศน์สวยงามประกอบด้วยผืนน้ำที่กว้างใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขา

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ
บึงฉวากเป็นแหล่งเก็บน้ำ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งอนุรักษ์สัตว์ปีกแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจทางธรรมชาติที่สวยงาม

หน้า : 
 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th