สถานที่ท่องเที่ยว

   ปฏิทินการท่องเที่ยว

   กิจกรรมประจำปี

   แผนที่ท่องเที่ยว

   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี

 
เขื่อนกระเสียว

      ตั้งอยู่ที่บ้านตาปิ่น ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้างห่างจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 90 กิโลเมตรเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีเขื่อนกักเก็บน้ำยาวประมาณ 4,250 เมตร เป็นเขื่อนดินที่มีความยาวที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ผิวน้ำในอ่างที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 45ตารางกิโลเมตร ความจุของอ่างที่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ 390 ล้านลูกบาศก์เมตร

      นอกจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ เพื่อใช้ในการชลประทานแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเนื่องจากมีทิวทัศน์สวยงามประกอบด้วยผืนน้ำที่กว้างใหญ่โอบล้อมด้วยภูเขา มีอากาศบริสุทธิ์นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนหย่อนใจกันมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจะไปกันเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของค่ายเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เยาวชน นักเรียนนักศึกษาใช้เป็นที่ฝึกอบรมและพัก

 
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th