หน้าแรก
   ข้อมูลตามมาตรา
   มาตรา 9 สอบราคา/ประกวดราคา
   มาตรา 9 (8) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   เว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี
   แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
   เว็บบอร์ดจังหวัดสุพรรณบุรี
 

 

เอกสารเผยแพร่ความรู้ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

 

            เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น  คือ เจตนารมณ์หลักของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการต่าง ๆของรัฐ และ สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของระบบราชการให้มีความโปร่งใส และ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อให้ไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนราชการประจำจังหวัดทุกแห่ง ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชน   ตามมาตรา   9    ซึ่งประกอบไปด้วย

(1)  ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่

เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

(2)  นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

(3)  แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

(4)  คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของ

เอกชน

            (5)  สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

            (6)  สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

            (7)  มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือ ข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจาณาไว้ด้วย

            (8)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด  เช่น   ประกาศประกวดราคา /สอบราคา

  E หน่วยงานของรัฐ หรือ  ประชาชน    สามารถเข้าสอบถาม ค้นคว้า หรือ ศึกษาข้อมูลข่าวสาร   ของรัฐ  ได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี    ตั้งอยู่      สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี   ชั้น 4   ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี     หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์                           0-3540-8200  หรือ จากระบบสารสนเทศ  www.suphanburi.go.th   

 

 

จัดทำโดย  กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร           

vize işlemleri hızlı vizeAraba Vize Başvurusu VizeTr Vize Forum Otel Rezervasyon Ucuz uçak bileti Uçak Bileti Bak

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

โทร. 0-3553-5376


ข้อมูลตามมาตรา : ไม่ระบุ
ผู้ประกาศ : ไม่ระบุ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ไม่ระบุ
วันที่ : ไม่ระบุ


สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3553-5378
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : suphanburi@moi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th