เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกคนดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560
29/05/2560
5

จังหวัดสุพรรณบุรีออกเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องที่ห่างไกลความเจริญที่อำเภอบางปลาม้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
25/05/2560
8

รองเลขาธิการ ปปช. ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เยี่ยมชมหน่วยงานราชการ ในจังหวัดสุพรรณบุรี
25/05/2560
8

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
25/05/2560
6

สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการกระทรวงการคลังเพื่อประชารัฐ มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน จังหวัดสุพรรณบุรี
24/05/2560
10

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0017.5/ว 7298 ลว 21 เม.ย. 60 211

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 175

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 276

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ [update ๑๕ ก.พ. ๖๐] 170

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561 178

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี รับสมัครเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา (25/05/2560) 9

หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ขยายเวลาการประกวดภาพถ่ายเก่าหัวข้อ “สุพรรณบุรีรำลึก” (24/05/2560) 6

การสำรวจความผูกพันบุคลากรภาครัฐของจังหวัด (22/05/2560) 23

.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครสอบความรู้สาขารังสีเทคนิค. (18/05/2560) 5

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพรับสมัครสอบความรู้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจละทรวงอก” (18/05/2560) 5

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 4 โครงการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (29/05/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0

สอบราคาโครงการก่อสร้างวางระบบท่อน้ำทิ้งขงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางบอน (29/05/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์
0

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (ตอนที่ 1) พร้อมป้ายโครงการ (26/05/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
8

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (ตอนที่ 2) พร้อมป้ายโครงการ (26/05/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
6

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี (ตอนที่ 3) พร้อมป้ายโครงการ (26/05/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอศรีประจันต์
5

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : อบต.ทับตีเหล็ก
16

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
80

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
54

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
52

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
70

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th