เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 5/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561
22/07/2561
2

สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่อำเภอเดิมบางนางบวช
20/07/2561
2

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดประชุมชี้แจงโครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาล “ พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย “ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
20/07/2561
3

จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับส่วนราชการ ปูพรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี
20/07/2561
4

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก มาตรา 24 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
20/07/2561
3

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560 350

สิ่งที่ส่งมาด้วย การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย และการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 309

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 414

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2560 367

ผังบริเวณการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี 476

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญร่วม “โครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพ” (20/07/2561) 1

จังหวัดสุพรรณบุรีขอความร่วมมืองดเว้นการจับสัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (20/07/2561) 1

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 (09/07/2561) 23

รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (05/07/2561) 23

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (02/07/2561) 6

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บริเวณถนนสายสันตอ (สะพานปูน) หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (18/07/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลเขาพระ
2

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อ (18/07/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
3

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์ห้องประชุมสภา. จำนวน 1 ชุด (18/07/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อบต.บางใหญ่
1

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561 (17/07/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
3

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561. (17/07/2561)
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอเดิมบางนางบวช
2

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2561  
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอดอนเจดีย์
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบึงลำควง-หนองอ้อ หมู่ที่ 7 ต.วังน้ำซับ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต.วังน้ำซับ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมเป็นถนนหินคลุกพร้อมบดอัด หมู่ที่ 1 ต.ปลายนา 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ฯ หมู่ที่ 4-5 ต.ปลายนา 
ผู้ประกาศ : สนจ.สพ. | หน่วยงาน : อำเภอศรีประจันต์
0

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
KruAom รับสอนว่ายน้ำ พื้นที่ในสุพรรณบุรี 13/07/2561

kruAom รับสอนว่ายน้ำ 13/07/2561

สั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม สนใจติดต่อhttps://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135816833701888&id=130703780879860 04/09/2560

สนใจสั่งพิมพ์เสื้อคู่ เสื้อทีม เสื้อห้องราคาถูก 04/09/2560

ขออนุญาตจ้า...... เรียนภาษาที่ INUS Melbourne ประเทศออสเตรเลีย 210 AUD/week 24/07/2560

 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th