เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  มกราคม 2559
 
   
 
ข้อมูลจังหวัดเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี
  มิถุนายน 2558
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ. ปี 2556
  แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจผวจ. ปี 2557
  คำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 2618/2558 ลว.17 สค.58
  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผวจ.
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธี ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่อำเภอดอนเจดีย์ ประจำปี 2560
25/04/2560
7

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2560
25/04/2560
5

สำนักงานเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จัดโครงการสัปดาห์เทศบาลเพื่อประชาชน และการทำบุญ เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี 2560
24/04/2560
4

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการฝึกอบรมตามโครงการปกป้องหมู่บ้าน ชุมชนตนเอง รักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ 2560
21/04/2560
11

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2560 ที่อำเภอด่านช้าง
20/04/2560
18

หนังสือเวียน/สั่งการ
เรื่อง จำนวนครั้งที่อ่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ สพ 0017.5/ว 7298 ลว 21 เม.ย. 60 32

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 136

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 221

แบบฟอร์มคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ [update ๑๕ ก.พ. ๖๐] 143

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25561 156

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนร่วมประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” (12/04/2560) 14

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 2 (อู่ทอง) ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 (12/04/2560) 16

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนบริจาคมือถือที่ไม่ใช้แล้ว ร่วมโครงการ “คืนมือถือเก่า สร้างบุญ สร้างชาติ” (12/04/2560) 15

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดงาน “สัปดาห์รำลึกวันคล้าย วันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2560 (11/04/2560) 23

จังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงานประเพณียกธงสงกรานต์สุพรรณบุรี วันที่ 18-19 เมษายน 2560 ณ วัดหนองกระทุ่ม วัดบ่อกรุ และวัดพุน้ำร้อน (11/04/2560) 13

ข่าวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ชื่อโครงการ “ย้อนรอยอดีต กษัตรา กับพระพุทธศาสนา ที่วัดป่าเลไลยก์” จำนวน ๗ วัน (25/04/2560)
ผู้ประกาศ : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
2

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ชื่อโครงการ นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กิจกรรม จ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวย้อนวันวานสุพรรณบุรี (25/04/2560)
ผู้ประกาศ : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
1

ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและยกระดับผู้ประกอบการ SMEs/Start Up กิจกรรมย่อยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสินค้า OTOP (24/04/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
5

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาดคูส่งน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา หมู่ที่ 1  (24/04/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา
3

สอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่ (24/04/2560)
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
0

ผลการประกวดราคา/สอบราคา

หัวข้อข่าว จำนวนครั้งที่อ่าน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี
66

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
41

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2559 ของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : ศูนย์ส่งเสริมทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
46

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่สอง
62

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำประชาชนและห้องน้ำคนพิการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สาขา ดอนเจดีย์ 
ผู้ประกาศ : สนจ.สุพรรณบุรี | หน่วยงาน : สนง.ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
68

  สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  ปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

  แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี

Webboard
เรียนและทำงานที่เมือง Vancouver และ Toronto ประเทศแคนาดา 30/11/2559

เรียนภาษาในวิทยาลัยชั้นนำ TAFE-Brisbane สมัคร 9 สัปดาห์ ฟรี 3 สัปดาห์ 14/11/2559

เรียนและทำงานแบบยาวๆ 54 สัปดาห์ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 14/11/2559

หมุด น๊อต กลางถนน 27/10/2557

รถสิบล้อทำถนนพัง ขับเร็ว หินตก 28/09/2556

 
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์  จองพานิช
ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th