*ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 | 09:00 น.

โทร 035-454066                       

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐