ภาพจุดที่ตั้งป้าย
 
ศูนย์รับสมัคร
 
ประชุมเตรียมความพร้อม
 
ซ้อมปั่น