กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
BIKE FOR MOM 
    

                
                 ด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธาน
ในการจัดกิจกรรมจักรยาน ถวายพระเกียรติร่วมกับพสกนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ได้มีมติให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมจักรยาน
ถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558

และการจัดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความสมัครใจและความพร้อมของแต่ละจังหวัด โดยรัฐบาลได้ขอพระราชานุญาตจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชสดุดี
เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใช้ชื่อว่า
“การจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558   
ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ “BIKE FOR MOM”

 

 

 

 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ BIKE FOR MOM
ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

---------------------------

1. จัดซุ้มลงนามถวายพระพรบริเวณจุดสิ้นสุดเส้นทางจักรยาน    ณ สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

2. การแสดงรำถวายพระพร โดยวิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

3. จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ