เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 10/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 3/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 4/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 5/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งที่ 6/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี
  แบบบันทึกคำร้องทุกข์/ร้องเรียน
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
  แบบคำขอบัตรเหรียญพิทักษณ์เสรีชน
  แบบคำขอเหรียญราชการชายแดน
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
สภาพทั่วไปจังหวัด
ที่ตั้ง
 
สุพรรณบุรี  เป็นจังหวัดหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวักตกของประเทศไทย    ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน     หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือ จรดใต้    araba จังหวัดสุพรรณบุรีตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่  14  องศา  4  ลิปดา    ถึง  15  องศา  5 ลิปดาเหนือ      และระหว่างเส้นแวง  99  องศา  17  ลิปดา    ถึง  100 องศา  16  ลิปดา ตะวันออก  อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง  3-10  เมตร  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  5,358.01 ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณ  3.3  ล้านไร่       คิดเป็นร้อยละ  5.2  ของพื้นที่ภาคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  107  กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ  142 กิโลเมตร
 
อาณาเขต
 
จังหวัดสุพรรณบุรี   มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดจังหวัดอุทัยธานีและชัยนาท

ทิศตะวันออก ติดจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยา

ทิศใต้  ติดจังหวัดนครปฐมและกาญจนบุรี

ทิศตะวันตก ติดจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานี
 
ภูมิประเทศ
 
¨ จังหวัดสุพรรณบุรี     มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่  มีพื้นที่บางส่วน เป็นที่ราบสูง  โดยมีความลาดเทระหว่าง  0-3  เปอร์เซ็นต์   ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจังหวัด ตลอดแนวตั้งแต่เหนือจรดใต้    บริเวณพื้นที่ต่ำสุดอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้     คืออยู่สูงจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง  เฉลี่ยประมาณ  3  เมตร       ส่วนทางเหนือของจังหวัดอยู่สูงจากระดับ น้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดสุพรรณบุรีใช้ทำนาข้าวมีแม่น้ำลำคลองหนองบึงอยู่ทั่วไป   แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านจากเหนือสุดถึงใต้สุด  ได้แก่แม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี
 
ภูมิอากาศ
 
สภาพโดยทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีลักษณะคล้ายคลึงกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง กล่าวคือ  ฤดูร้อนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้พัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป      ฤดูฝนลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียพัดผ่านมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ทำให้อากาศมีความชุ่มชื้นมีฝนตกโดยทั่วไป  ฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านเข้ามาในช่วงเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์      ทำให้อากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป   อุณหภูมิสูงสุด  39.3  องศาเซลเซียส ในเดือนพฤษภาคม  อุณหภูมิต่ำสุด  15.7  องศาเซลเซียส  ในเดือนธันวาคม    
 
การปกครอง และประชากร
 
การปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน  คือการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  อำเภอ  110  ตำบล และ  1007  หมู่บ้าน   โดยมีอำเภอดังนี้
 1. อำเภอเมืองสุพรรณบุรี   มีพื้นที่ 540.917 ตารางกิโลเมตร  19 ตำบล 123 หมู่บ้าน
 2. อำเภอดอนเจดีย์   มีพื้นที่ 252.081 ตารางกิโลเมตร 5 ตำบล 48 หมู่บ้าน
 3. อำเภอด่านช้าง มีพื้นที่ 1,193.599 ตารางกิโลเมตร 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน
 4. อำเภอเดิมบางนางบวช มีพื้นที่ 552.330 ตารางกิโลเมตร 13 ตำบล 119 หมู่บ้าน
 5. อำเภอบางปลาม้า มีพื้นที่ 481.298 ตารางกิโลเมตร 17 ตำบล 127 หมู่บ้าน
 6. อำเภอศรีประจันต์ มีพื้นที่ 180.986 ตารางกิโลเมตร 9 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 7. อำเภอสองพี่น้อง มีพื้นที่ 750.381 ตารางกิโลเมตร 14 ตำบล 140 หมู่บ้าน
 8. อำเภอสามชุก มีพื้นที่ 355.917 ตารางกิโลเมตร 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
 9. อำเภอหนองหญ้าไซ มีพื้นที่ 420.209 ตารางกิโลเมตร 6 ตำบล 64 หมู่บ้าน
 10. อำเภออู่ทอง มีพื้นที่ 630.29 ตารางกิโลเมตร 15 ตำบล 151 หมู่บ้าน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น     แบ่งการปกครองออกเป็น    องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง  2  แห่ง   คือ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี  และเทศบาลเมืองสองพี่น้อง เทศบาลตำบล 43 แห่ง    และองค์การบริหารส่วนตำบล  81  แห่ง จากสถิติของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย  ณ เดือนธันวาคม 2559 จังหวัดสุพรรณบุรีมีประชากร ทั้งสิ้น  848,567  คน  เป็นชาย  410,617 คน  และหญิง  437,950 คน 
 
ทรัพยากร และแหล่งน้ำ
 
ดิน   หากพิจารณาคุณสมบัติของดินทั้งทางกายภาพและเคมี  เช่น เนื้อดิน ความลึกของดิน ความสามารถในการอุ้มน้ำของดิน ชนิดของแร่ธาตุและปริมาณแร่ธาตุ อาหารของดิน   จะพบว่า สภาพของดิน ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะสมกับการปลูกพืช      ดังนี้
 1. การทำนาข้าว
 2. การเพาะปลูกพืชไร่
 3. การเพาะปลูกไม้ยืนต้น  ไม้ผลต่าง ๆ
 4. การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ทำทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ถาวรสำหรับการปศุสัตว์
แหล่งน้ำ   ประกอบด้วยแม่น้ำลำคลองต่างๆ  มีแม่น้ำสายใหญ่ ๆ ที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ และเศรษฐกิจของประชากร     ได้แก่   แม่น้ำท่าจีน   หรือแม่น้ำสุพรรณบุรี เขื่อนกระเสียวซึ่งเป็นสาขาที่สำคัญของแม่น้ำสุพรรณบุรี  นอกนั้นเป็นแม่น้ำสายเล็กซึ่งส่วนใหญ่ จะไหลลงแม่น้ำท่าจีนเกือบทั้งสิ้น ป่าไม้  ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี  เดิมเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ได้แก่ เต็ง มะค่าโมง ซาก มะค่าแต้ ชิงชัน ตะเคียนทอง  ยมหอม  แต่สภาพปัจจุบันได้ถูกราษฎรบุกรุกเข้าทำกินในเขต ป่าสงวนหลายแห่ง ถูกเปลี่ยนเป็นไร่อ้อย  และใช้ทำนา   เป็นต้น แร่ธาตุ  จากการสำรวจของกรมทรัพยากรธรณี   พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีปริมาณแร่ ไม่มากนัก พบแร่มีค่าบางชนิดเท่านั้น ได้แก่  ดีบุก  พบบริเวณเขาโดดตุงกุง ทางตอนเหนือ อำเภอด่านช้าง  นอกจากนี้ยังพบใยหินแกรนิต  และหินปูน ใช้ในการก่อสร้าง บริเวณ เขาใหญ่ทางตะวันตก  เขาทางตะวันออกและตะวันตกระหว่างเส้นทางอู่ทอง ถึงพนมทวนและบริเวณเขื่อนกระเสียว  อำเภอด่านช้าง และยังขุดพบน้ำมันดิบในบริเวณตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันได้ทำการขุดเจาะแล้ว การกสิกรรม   จากการที่พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีการชลประทาน อย่างทั่วถึง ประกอบกับสภาพดินเหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกข้าว การเพาะปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยเพื่อผลิตน้ำตาล มันสัมปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวฟ่าง และพืชอื่นปศุสัตว์   จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งเลี้ยงโค สุกร เป็ด ไก่ กระบือ ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่สำคัญมาก โดยการเลี้ยงจะกระจายอยู่ทั่วไปทุกพื้นที่ของจังหวัด
 
อุตสาหกรรม
 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร  ซึ่งได้แก่ โรงสี นึ่ง อบ เป็นต้นแและอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ โรงงานผลิตน้ำตาล ผลิตภัณฑ์นม และแปรรูปเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เป็นต้น โดยมีโรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่   3  แห่ง    คือที่อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก  และอำเภอด่านช้าง   ทำให้มีเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดสูง ในอนาคตอุตสาหกรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีบทบาทสำคัญเนื่องจากมีการตั้งโรงงานขนาดใหญ่     ประกอบกับ มีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันตก ที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  เพราะในจังหวัด สุพรรณบุรีมีอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรโดยเฉพาะแบบง่าย ๆ  เช่น  ผลิตหน่อไม้- กระป๋อง (หน่อไม้ฝรั่ง  หน่อไม้ไผ่) ผลไม้กระป๋อง เช่น  แห้วกระป๋อง กระจับกระป๋อง ว่านหางจรเข้   และลูกตาลกระป๋อง    แม้กระทั่งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร อย่างครบวงจรของจังหวัดสุพรรณบุรี  คือการผลิตยอดอ้อยตากแห้ง  และซังข้าวโพดบด เพื่อนำไปใช้เป็นวัสดุ  อาหารสัตว์  และใช้เพาะเห็ดฟางในต่างประเทศซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ 2  แห่ง    ที่อำเภอสองพี่น้อง  และอำเภอหนองหญ้าไซ จากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปรากฎว่า ในปี 2545 P จังหวัดสุพรรณบุรี มีมูลค่ารวมผลิตภัณฑ์จังหวัด GPP ตามราคาประจำปี 39,477 ล้านบาท และมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว ( Per Capita GPP ) 44,708 บาท รายได้เฉลี่ยต่อหัว อยู่ในลำดับที่ 6 ของภาคตะวันตก และอยู่ในอันดับที่ 43 ของประเทศ อัตราร้อยละของสาขาการผลิตต่างๆ ในผลิตภัณฑ์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2545 P ประกอบด้วยสาขาการผลิตต่างๆ ดังนี้ ภาคเกษตรกรรม 27.3 % ซึ่งได้แก่ เกษตรกรรม การล่าสัตว ์และการป่าไม้ 25.9 % และ การประมง 1.4 % ส่วนนอกภาคเกษตร 72.7 % ได้แก่ การทำเหมือนแร่และย่อยหิน 4.0 % การผลิตอุตสาหกรรม 16.2 % การไฟฟ้า,ก๊าซ และการประปา 1.9 % การก่อสร้าง 3.2 % การขายส่ง ขายปลีก ซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน 22.1 % โรงแรมและภัตตาหาร 0.5% การขนส่ง,สถานที่เก็บสินค้าและการคมนาคม 3.6 % ตัวกลางทางการเงิน 3.2 % บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 4.2 % การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศรวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 3.6 % การศึกษา 5.9 % การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 3.4% การใหืบริการชุมชน สังคมและบริหารส่วนบุคคลอื่นๆ 0.8 % ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 0.1 %
 
การคมนาคม ขนส่ง และการสื่อสาร
 
ระบบการคมนาคมเป็นโครงสร้างขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่ง ของจังหวัด   การคมนาคมที่สะดวกทำให้เกิดความคล่องตัวทั้งด้านการผลิตและการตลาด ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ    และยังเป็นการยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  เส้นทางการคมนาคมภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงแบ่งเป็น  2  ทางด้วยกัน   คือ
การคมนาคมทางรถยนต์  ในปัจจุบันภายในจังหวัดสามารถติดต่อถึงกันได้ทุกอำเภอ สภาพของทางส่วนใหญ่ลาดยาง
รายละเอียดระยะทางจากอำเภอเมืองสุพรรณบุรีถึงอำเภอต่าง ๆ   มีดังนี้
อำเภอบางปลาม้า 10  กิโลเมตร
อำเภอศรีประจันต์ 20  กิโลเมตร
อำเภอดอนเจดีย์ 31  กิโลเมตร
อำเภออู่ทอง 32  กิโลเมตร
อำเภอสามชุก 39  กิโลเมตร
อำเภอเดิมบางนางบวช  54  กิโลเมตร
อำเภอหนองหญ้าไซ 58  กิโลเมตร
อำเภอสองพี่น้อง     70  กิโลเมตร
อำเภอด่านช้าง 77  กิโลเมตร
ระยะทางติดต่อภายนอกเขตจังหวัด สามารถติดต่อได้ตามเส้นทาง ดังนี้
สุพรรณบุรี - บางบัวทอง - กรุงเทพฯ  107  กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - กำแพงแสน - นครปฐม - กรุงเทพฯ 160  กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - นครปฐม  105  กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - กาญจนบุร 91    กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - นครสวรรค์  160  กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - พระนครศรีอยุธยา   68    กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - สิงห์บุรี   84    กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - ชัยนาท  96    กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - อ่างทอง    44    กิโลเมตร
สุพรรณบุรี - โคกสำโรง 143  กิโลเมตร
การคมนาคมทางรถไฟ    มีขบวนรถไฟสาย กรุงเทพ - สุพรรณบุรี  ระยะทางยาวประมาณ 142  กิโลเมตร มีรถไฟออก วันละ 1 เที่ยว และการคมนาคมทางน้ำอาศัยลำน้ำต่างๆและแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีในการเดินเรือและขนส่งถ่ายสินค้า
การไปรษณีย์โทรเลข     จังหวัดสุพรรณบุรี มีที่ทำการไปรษณีย์ทั้งสิ้น  16  แห่ง  แยกเป็นอำเภอเมือง 4แห่ง อำเภอดอนเจดีย์ สองพี่น้องและอู่ทอง อำเภอละ 2  แห่ง และนอกจากนั้นอำเภอละ 1 แห่ง 
 
 

 

  
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th