เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สุพรรณบุรีเปิดศูนย์ OSS แรงงานต่างด้าว 5 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม
วันที่ : 02/02/2561


        

 นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า จากการที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว  3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) โดยขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าว ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 และแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการสัมภาษณ์คัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง-ลูกจ้าง (กลุ่มใบจับคู่) ให้อยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จในศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 แต่มีเงื่อนไข คือ แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่มีทะเบียนประวัติ (กลุ่มใบจับคู่ ที่ไม่มีเลข 13 หลัก) ให้ไปทำทะเบียนประวัติ ส่วนกลุ่มที่มีบัตรสีชมพู และมีทะเบียนประวัติอยู่แล้วให้ไปรายงานตัวเพื่อปรับปรุงทะเบียนประวัติให้เป็นปัจจุบัน ได้ที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว หรือ OSS  (One Stop  Service) ภายใน  31 มีนาคม 2561 ที่ตั้งขึ้นใน76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว หรือ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้น โดยจัดตั้งศูนย์ภายใต้การอำนวยการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี   ซึ่งจะเปิดให้บริการ  ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2561  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (ด้านหลังที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี)  ภายในศูนย์ฯ  ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และดำเนินการต่างๆ  ดังนี้  1. กรมการปกครอง จัดทำทะเบียนประวัติ (ออกเลข 13 หลัก /ถ่ายรูปหน้า/สแกนลายนิ้วมือ  ออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย)   2. สาธารณสุขตรวจสุขภาพ  ออกใบรับรองแพทย์ / ประกันสุขภาพ  3. สำนักงานประกันสังคมขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน  4. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ตรวจลงตรา  (VISA) 5. สำนักงานจัดหางานพิจารณาออกใบอนุญาตทำงาน ซึ่งขั้นตอนต่างๆ จะต้องดำเนินการให้รวดเร็วและแล้วเสร็จภายในวันเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับแรงงานต่างด้าวได้วันละ 300 คน สำหรับการดำเนินการของศูนย์ฯ จะแบ่งแรงงานต่างด้าวออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  1. แรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ และออกใบอนุญาตทำงานให้ถึง 31 มีนาคม 2563  2. แรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติ แต่ได้รับคิวพิสูจน์สัญชาติ ภายใน 31 มีนาคม 2561 และต้องดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จภายใน 31 มีนาคม 2561  ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ และออกใบอนุญาตทำงานไห้ถึง 31 มีนาคม 2563  3. แรงงานต่างด้าวที่พิสูจน์สัญชาติภายหลัง 31 มีนาคม 2561  กรณียังไม่ได้รับคิวในการพิสูจน์สัญชาติ หรือได้รับคิวพิสูจน์สัญชาติหลัง 31 มีนาคม 2561 ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติ และออกใบอนุญาตทำงาน แต่จะอนุญาตให้ทำงานถึง     30 มิถุนายน 2561  ไปก่อน จากนั้นให้แรงงานต่างด้าวรีบดำเนินการพิสูจน์สัญชาติให้เสร็จ ภายใน 30 มิถุนายน 2561

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า  จังหวัดสุพรรณบุรี มีแรงงานต่างด้าวกลุ่มที่ 1 จำนวน  5,037 คน ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 มีจำนวน 7,971  คน รวม 3 กลุ่มมีจำนวน  13,008 คน  สำหรับแรงงานกลุ่มที่ 3 หลังจากผ่านการพิสูจน์สัญชาติก็จะได้เอกสารจากประเทศต้นทาง  จากนั้นให้ดำเนินการขอวีซ่าเพื่ออยู่ทำงาน และขออนุญาตทำงานให้เรียบร้อย โดยจะต่อใบอนุญาตให้ถึง  31 มีนาคม 2563 ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงการดำเนินการที่ศูนย์ OSS จังหวัดสุพรรณบุรี ก็เช่นเดียวกัน โดยศูนย์ฯ จะเปิดทำการในวันจันทร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.  ระหว่างวันที่  5 กุมภาพันธ์ ถึง   31 มีนาคม นี้ เท่านั้น หากพ้นกำหนด จะไม่สามารถพิสูจน์สัญชาติ  และจะไม่อนุญาตให้ทำงานต่อได้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  โทร. 0-3553-5388 ,0-3553-6224

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th