เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จัดหางานสุพรรณบุรีนำร่องจ้างงานผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา
วันที่ : 24/11/2560


 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ส่งเสริมการจ้างงานแก่ผู้สูงอายุ  เพื่อให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ในสาขาต่างๆ กับผู้ที่สนใจ จำนวน  80  คน  เป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง โดยมีค่าตอบแทนให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอด จำนวน 8 คน ใน 8 สาขา และรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมตามสาขาต่างๆ สาขาละ 10  คน  โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี

นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2558 มีอัตราของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ และจากการคาดการณ์ในอีก 8 ปีข้างหน้า (2568) ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อม และส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการจ้างงานผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 กรมการจัดหางาน  กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด 11 จังหวัด  นำร่องจ้างงานผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์ กิจกรรม 1 อำเภอ  1 ภูมิปัญญา ในรูปแบบของการฝึกอบรม ซึ่งคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่ได้รับการจ้างงาน จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  ที่มีทักษะ และองค์ความรู้ เป็นที่ยอมรับ มีหลักฐานที่แสดงถึงทักษะ องค์ความรู้ที่มี และสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการอบรมสามารถนำไปต่อยอดทางภูมิปัญญา หรือประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็น 1  ใน 11 จังหวัดนำร่อง จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนที่สนใจ ใน 8 อำเภอ จำนวน 8 รุ่น ๆ ละ 10 คน  รวม 80 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม รุ่นละ 20 ชั่วโมง  โดยสำนักงานฯ จะจ้างผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด จำนวน  8  คน  ใน  8  อำเภอๆ  ละ  1  สาขา  ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาถ่ายทอดจะต้องไม่ซ้ำกันในแต่ละอำเภอ อีกทั้งผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการฝึกอบรม

จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียน จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี  ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2  ซึ่งการฝึกอบรมจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกเดือน ว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วในแต่ละสาขา มีอาชีพ มีรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพียงใด หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานฯ โทร.0-3553-5388,035536224

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th