เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2560
วันที่ : 13/09/2560


 นางกันต์ชิตา  สังข์ศิริ  คลังจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงการคลังได้เปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ นั้น

กระทรวงการคลังแจ้งว่าจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด ในวันที่ 15 กันยายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ตรวจสอบด้วยตัวเองหรือขอความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้แก่ www.epayment.go.th , www.mof.go.th หรือ  www.fpo.go.th  โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ลงในช่องที่กำหนด ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบ

2.ตรวจสอบผ่านสายด่วน 6 หน่วยงาน

          2.1 Call center  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1359

          2.2 Call center  ของ ธ.ก.ส.  02-555-0555

          2.3 Call center  ของ ธ.ออมสิน  1115

          2.4 Call center  ของ ธ.กรุงไทย  02-111-1111

          2.5 Call center  ของกรมบัญชีกลาง  02-270-6400

3.ตรวจสอบที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือหน่วยงานอื่นตามที่กรมการปกครองเห็นสมควร  โดยกระทรวงการคลังจะส่งรายชื่อแยกตามจังหวัด อำเภอ และตำบล ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 12 กันยายน 2560  เพื่อดำเนินการติดประกาศผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่อไป

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th