เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จัดหางานสุพรรณย้ำชัด ปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานฯ 7 สิงหา นี้ เตือนนายจ้างมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้รีบแจ้ง
วันที่ : 02/08/2560


 นางจงกล  สุวรรณานนท์  จัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี ฝากถึงนายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการที่มีการจ้างคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว เมียนมา และกัมพูชา) ที่เข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารแสดงตัว และไม่มีการขออนุญาตทำงาน ให้รีบมาดำเนินการยื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าว ณ ศูนย์รับแจ้งการทำงานของ   คนต่างด้าว จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ที่ หอประชุมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ชั้น 2 (หลังที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี) มาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ และจะปิดศูนย์รับแจ้งฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม นี้ หากพ้นกำหนดแล้วไม่มีการยื่นแบบคำขอจ้างฯ จะไม่สามารถจ้างคนต่างด้าวกลุ่มนี้ได้ หากจ้าง หรือพบการกระทำผิดพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560  จะได้รับโทษ ปรับตั้งแต่ 400,000 - 800,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ตามบทกำหนดโทษในพระราชกำหนดฯ ที่จะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

จึงขอย้ำเตือนนายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการ อย่านิ่งนอนใจ หากมีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ทำงานอยู่ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 แต่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ไม่มีเอกสารแสดงตัว ไม่มีการขออนุญาตทำงาน ให้นำรูปถ่ายของแรงงานต่างด้าวขนาด 2 นิ้ว คนละ 3 รูป (โดยไม่ต้องนำแรงงานมา) และเอกสารนายจ้างมาประกอบการยื่นแบบคำขอจ้างฯ ดังนี้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อย่างละ 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล)  มาติดต่อที่ศูนย์รับแจ้งฯ ได้ทุกวันจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม นี้ หากนายจ้างไม่ได้มาดำเนินการเองสามารถมอบให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้เพียงนายจ้างลงลายมือชื่อในแบบคำขอจ้างฯ ให้ครบถ้วน โดยไม่จำเป็นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำหรับแบบฟอร์มคำขอจ้างฯ สามารถขอได้ที่ ศูนย์รับแจ้งฯ หรือดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ท่านสามารถยื่นแบบคำขอจ้างฯ และแนบไฟล์เอกสารได้จากเว็บไชต์ดังกล่าว ได้เช่นกัน  หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0-3553-5388

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th