เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ประจำปี 2559 – 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 15/03/2560


 กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้มีโทรสาร ด่วนที่สุด ที่ มท 0622/ว 225 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560 แจ้งจังหวัดสุพรรณบุรีว่า ปัจจุบันสถานการณ์หมอกควันเริ่มมีปัญหาค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้

1. พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน มอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดและศูนย์ส่งเสริมควบคุมไฟป่าในพื้นที่ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก หน่วยทหาร ตำรวจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยสนับสนุน ในการดำเนินการจัดทำแนวป้องกันไฟ จัดกำลังพลลาดตระเวน และการกำจัดวัสดุเศษไม้ ใบไม้ ที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดไฟป่า ตลอดจนการบังคับใช้กดหมายโดยเคร่งครัด

2. พื้นที่การเกษตรและชุมชน มอบหมายที่ทำการปกครองและสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการฯ ของจังหวัด/อำเภอ โดยใช้กลไกลของกระทรวงมหาดไทย (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)

3. พื้นที่ริมทางมอบหมายแขวงการทาง และแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยสนับสนุน โดยให้กำหนดแผนปฏิบัติการ การลาดตระเวนเฝ้าระวังไม่ให้มีการเผา และกำจัดเศษวัสดุใบไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ริมทาง

ทั้งนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสารธารณภัยอำเภอ บูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันกับหน่วยงานต่างๆอย่างใกล้ชิด และประชุมติดตามสถานการณ์เป็นประจำจนกว่าสถานการณ์จะยุติ

4. มาตรการและวิธีดำเนินการในช่วงวิกฤติ ให้อำเภอพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมของพื้นที่ดังนี้

4.1 มาตรการเร่งด่วน ได้แก่ การใช้วิธีการไถกลบ การใช้สารอินทรีย์ย่อยสลายตอซังข้าว/ข้าวโพด/หรือเศษวัสดุทางการเกษตร การประกาศเขตห้ามเผาอย่างเด็ดขาด การจัดชุดลาดตระเวนร่วมเพื่อเข้าระงับเหตุไฟป่าหรือเฝ้าระวังการเผาป่า การระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับอาสาสมัครภาคประชาชนทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นต้น

4.2 การประชาสัมพันธ์ ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง เช่น เสียงตามสายประจำหมู่บ้านชุมชน วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น รถกระจายเสียงเคลื่อนที่ ในการชี้แจงทำความเข้าใจ การห้ามเผาป่า ห้ามเผาเศษวัสดุทางการเกษตร การจับกุมผู้บักลอบเปาป่า เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

4.3 มาตรการควบคุมการเผา ให้อำเภอพิจารณาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดหรือพิจารณาระงับการดำเนินการ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงวิกฤตปัญหาหมอกควันแล้ว

4.4 หากมีสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง (PM 10) เกินค่ามาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ให้อำเภอประสานหน่วยงานสารธารสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และออกให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน

5. ให้อำเภอประสานความร่วมมือสถาบันสถานศึกษา กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชนในพื้นที่ที่มีโครงการดูแลช่วยเหลือสังคม (CSR) ร่วมบูรณาการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

พิทยา สาระยิ่ง/กมล หลักเพชร/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
  
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th