เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ : 14/03/2560


 นางกันต์ชิตา  สังข์ศิริ  คลังจังหวัดสุพรรณบุรี  เปิดเผยว่า  ด้วยกระทรวงการคลังมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งจะรับลงทะเบียนระหว่างวันที่  3  เมษายน  2560 – 15  พฤษภาคม  2560  โดยจะให้ความช่วยเหลือเป็นบัตรสวัสดิการตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560  สำหรับใช้ชำระค่าใช้จ่ายในภาคการขนส่งและนอกภาคการขนส่ง  ได้แก่  ค่ารถเมล์  ค่ารถไฟ  ค่าน้ำประปา  ค่าไฟฟ้า  เป็นต้น  คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนต้องมีสัญชาติไทย  อายุตั้งแต่  18  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่  16  พ.ค.  2542)  ว่างงานหรือมีรายได้ในปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน  100,000  บาท  ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน หรือรวมกันไม่เกิน  100,000  บาท  กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด  สามารถลงทะเบียนได้ที่  ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด  สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต 

          สามารถขอใบสมัครได้ที่  หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 5 แห่ง หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กรมบัญชีกลาง  กรมสรรพากร  และเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์  www.epayment.go.th  และที่ทำการกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ระหว่างวันที่  1 – 31  สิงหาคม  2560 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา  
นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
 
     
 
ปฏิทินวาระงานผู้บริหาร

 
 
 
 
+++ ดูวาระงานทั้งหมด +++

 
     
 
เมนูระบบงานภายใน
  รายการ ผู้ว่าพบประชาชน ทุกวันเสาร์ เวลา 9.10 น - 10.00 น.

 
   
 

 
   
Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th