เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดโครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้นและความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
วันที่ : 12/06/2561


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3086&filename=index

 ที่ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 2 นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเทคโนโลยีตามจุดเน้น และความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนบริษัท โรงงานต่างๆ บุคลากรในภาคการผลิต และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ กล่าวให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม กล่าวว่า ในภาคการผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศไทย กำลังประสบปัญหาเนื่องจากขาดแคลนแรงงานคน และขณะเดียวกันต้องปรับตัวเข้าเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อพัฒนาภาคการผลิต ทั้งในปริมาณและคุณภาพ การเพิ่มพูนองค์ความรู้เรื่องระบบกำลังงานของไหลไฮดรอลิก นิวแมนิก และระบบอัตโนมัติให้กับบุคลากรในภาคการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาประเทศสู่การแข่งขัน ต่อไป การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดที่เห็นได้ชัด คือ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต จากที่อาศัยคนควบคุมเครื่องจักรกลในการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรกล ที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เพื่อทำให้กระบวนการผลิต มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และเป็นไปโดยอัตโนมัติมากที่สุด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จึงได้จัดโครงการ ฯ นี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ และสร้างพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน เพื่อเปิดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำลังงานของไหล และระบบอัตโนมัติ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกำลังงานไฮดรอลิก นิวแมติก และระบบอัตโนมัติ ให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม ผู้ใช้งานเครื่องจักรกลของไหล และนักศึกษา และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th