เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : .จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรม “ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปลอดยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561.
วันที่ : 11/06/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3084&filename=index

ที่ห้องประชุมโรงเรียนบางปลาม้า สูงสุมารย์ผดุงวิทย์ นายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปลอดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ตลอดจนชุดปฏิบัติการประจำตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเขตอำเภอบางปลาม้า ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ กว่า 420 คน ซึ่งดำเนินการจัดโดย ศูนย์ป้องกันและปราบปรามเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนาธร แข็งขัน นายอำเภอ บางปลาม้า กล่าวให้การต้อนรับ

นางสาวจารุดา พลเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ได้กล่าวว่า ในนามของ ส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชน และการพัฒนาประเทศ จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้าใจ ถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการรับรู้และดำเนินการให้มีความเชื่อมโยง โดยเฉพาะด้านการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ตระหนักถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดการฝึกอบรม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปลอดยาเสพติดสุพรรณบุรี ประจำปี 2561ในเขตอำเภอบางปลาม้า ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ก็เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดตามแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน ปลอดยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกคนร่วมเป็นเครือข่าย ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด

การฝึกอบรมในครั้งนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประทีป อินแสง มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปลอดยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี 2561 ในครั้งนี้

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th