เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ คบจ.สุพรรณร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน “ ยุคไทยแลนด์ 4.0
วันที่ : 11/06/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3083&filename=index 

ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ คบจ.สุพรรณร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี พ่อค้า ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา

นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามของประธานคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด คบจ. จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะที่เป็นตัวแทนกระทรวงการคลังในส่วนภูมิภาค ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของปลัดจังหวัด CEO และส่วนราชการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลที่มีความสำคัญในด้านเศรษฐกิจ และการบริหารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง ทั้งทางตรงและทางอ้อม คบจ. จึงได้ร่วมกันจัดโครงการ คบจ.สุพรรณร่วมใจ สร้างไทยยั่งยืน ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ทั้งสถาบันการเงินของรัฐและเอกชน ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม การลงทุน การทำบัญชีภาคครัวเรือน ตลอดจนการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสาหกิจเริ่มต้นในสถาบันการศึกษา ฝึกภาษาอังกฤษ หมู หมู และมาตรการภาษีที่สำคัญๆ อีกทั้งทราบเกี่ยวกับงานในภารกิจของส่วนราชการ ที่สังกัดกระทรวงการคลัง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคว่าให้บริการด้านใดบ้างแก่ประชาชน

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th