เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมให้บริการผู้มาติดต่อ ด้วย สมาร์ทออฟฟิต และบุคลากรคุณภาพอย่างมืออาชีพ
วันที่ : 16/05/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3050&filename=index

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นางญาณี แสงศรีจันทร์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้ต้อนรับ ณ สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธี

 นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง หรือ High Performance Organization ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม กรมบัญชีกลาง จึงได้ปรับโครงสร้างและภารกิจขององค์กรใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดที่ให้บริการภารกิจในส่วนภูมิภาค โดยได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการตามภารกิจหลักของกรมบัญชีกลางในสี่ด้าน ประกอบด้วย      

1. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดิน ผ่านบริการระบบ GFMIS  และระบบ e-pension (อี-เพน-ชั่น) หรือระบบบำเหน็จบำนาญ

2. ควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการผ่านกระบวนการกฎหมาย ระเบียบ การจัดทำบัญชีภาครัฐ และการจัดซื้อจัดจ้าง

3. การควบคุมงบบุคลากรภาครัฐผ่านระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนภาครัฐ

4. สนับสนุนนโยบายกระทรวงการคลัง ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการคลังสู่ภูมิภาค  และการสร้างสมดุลด้านการเงินการคลัง  รวมทั้งการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และ ผู้ว่าราชการจังหวัด

ภายใต้วิสัยทัศน์ของกรมบัญชีกลางที่ว่า  กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างใหม่ เป็นการพัฒนาตามนโยบาย การสร้าง การเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กรมบัญชีกลางได้นำหลัก 3 P มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา  เพื่อให้ครบวงจรและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ นำสู่การยกระดับการบริการภาครัฐให้เทียบเท่ากับภาคเอกชน

คลังจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวอีกว่า สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี มีความพร้อมที่จะให้บริการผู้มาติดต่อ ด้วย สมาร์ทออฟฟิต  และบุคลากรคุณภาพอย่างมืออาชีพ สู่เป้าหมายด้านประสิทธิภาพต่อราชการ และประโยชน์สูงสุดของประชาชนไม่ใช่แค่คำว่าพึงพอใจแต่ต้องประทับใจ สานต่อค่านิยมของกรมบัญชีกลางที่ว่า ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา”     

ปิยะพงษ์  สุขเผือก/ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th