เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเทวาภิเษกเบิกเนตรพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ : 11/05/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=3047&filename=index

ที่หน้าอาคารหน้า สวท.สุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเทวาภิเษกเบิกเนตรพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ โดยมี พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดมะนาว เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาสัมพันธ์จังหวัด อดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ และเครือข่ายสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี โดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้จัดพิธีสงฆ์และทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล เพื่อเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานราชการ อีกด้วย

ในการนี้ พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดมะนาว ยังได้เทศนาบรรยายธรรมะ เรื่องภาวะการเป็นผู้นำ โดยชี้แนะว่า ผู้นำองค์กรต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง มีใจกรุณาธิคุณ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ที่จะนำสังคมไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขได้ ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน ว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ลงพื้นที่พบประชาชน ครบทั้ง 10 อำเภอแล้ว พร้อมจัดเวทีประชาคม รับฟังความความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจำนวน 3 เวที เพื่อวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนวัตกรรมยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยได้เร่งดำเนินการตามความต้องการ 6 ด้าน ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ด้านความมั่นคง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อไป

วรเทพ  บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว                     

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา 

 Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th