เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมโครงการสร้างความปรองดองของชุมชน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 14/03/2561


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2963&filename=index

 พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานประชุมโครงการสร้างความปรองดองของชุมชน เพื่อความยั่งยืน จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป้าหมาย ได้แก่ ชุมชนจัดการตนเองต้นแบบ พื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านหนองกระโดนนม ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

พันตรี กวี ท้าวฬา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่นับวันจะขยายกว้างมากขึ้น การให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนมีความ กินดี อยู่ดี และสามรารถช่วยเหลือตนเองได้ จนเป็นต้นแบบ สามารถขยายผลให้กับชุมชนอื่นๆ เป็นแนวทางที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมลงได้ ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การคัดเลือกการดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ที่มีความพร้อมด้านพื้นที่ประมาณ 1,000 2,500 ไร่ มีผู้นำที่เข้มแข็ง สมาชิกในชุมชนพร้อมเปิดรับแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชทาน มีการรวมกลุ่มและใช้พลังงานกลุ่ม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองอย่างเบ็ดเสร็จ และยั่งยืน พร้อมเป็นที่พึ่งพาทางด้านอาหาร ให้กับชุมชนอื่นๆ ยามเกิดภัยพิบัติได้ วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อสร้างชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้ และสามารถปรับตัวรับมือกับภัยพิบัติด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการแบบรวมกลุ่มในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเพื่อบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันสร้างกิจกรรมปรองดอง และสมานฉันท์ด้วยการพัฒนาชุมชนต้นแบบ ในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th