เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน ตรวจงานราชการในสังกัดที่ จ.สุพรรณบุรี
วันที่ : 13/03/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2962&filename=index

นายอภิญญา สุจริตตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ 4 และคณะ ตรวจงานราชการส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด จัดหางานจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ภาคกลางตอนล่าง 1

การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายสำคัญ ของกระทรวงแรงงาน ได้แก่ นโยบายเร่งรัดการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ผลักดันและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แก้ปัญหาการหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ส่งเสริมการรับคนพิการเข้าทำงาน ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุมากขึ้น ขับเคลื่อนนโยบาย เซฟตี้ ไทยแลนด์ ผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มขีดความสามรารถของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ และผลักดันการสร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ยกระดับระบบโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้สามารถเป็นเครือข่ายหลัก และเชื่อมโยงได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ในส่วนนโยบายระดับพื้นที่ ให้แรงงานจังหวัดเป็นตัวแทนในการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานในสังกัดและภาคีเครือข่าย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้จัดทำแผนปฏิบัติการรายจังหวัด และให้สำนักงานแรงงานจังหวัดเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงาน

ส่วนนโยบายสุดท้าย ได้แก่ นโยบายการบริหารการพัฒนา ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ เร่งรัดการออกกฏหมายสำคัญ ยกระดับกระทรวงแรงงานให้เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานระดับสากล และเป็นกระทรวงดิจิทัล และจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร เพื่อการปฏิบัติราชการ

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา

 Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th