เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จ.สุพรรณบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาโรงงานน้ำตาลสุพรรณบุรี
วันที่ : 13/03/2561


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2959&filename=index

 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานน้ำตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี จำกัด ครั้งที่ 1 / 2561 ที่ห้องประชุมโรงงานน้ำตาล อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

นายสมพร ทองคำ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ฯ ประกอบกิจการโรงงาน ผลิตน้ำตาลทราย ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 151 หมู่ที่ 6 ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ติดตามตรวจสอบโรงงาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า โครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นพลาสติกป้องกันฝุ่นละอองบริเวณกองกาก ชานอ้อยชำรุดเสียหาย เนื่องจากได้มีการนำกากชานอ้อยมากองเก็บไว้ในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมีความสูงของกากชานอ้อยเกินกว่าโครงสร้างดังกล่าวจะรับน้ำหนักได้ สาเหตุเกิดจากบริเวณกองกากชานอ้อยมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรับกากชานอ้อยที่เกิดจากกระบวนการผลิตได้ทั้งหมด แผ่นพลาสติกที่นำมาติดตั้งกับโครงสร้าง เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้มีการชำรุดฉีกขาด เป็นบริเวณโดยรอบบริเวณกองกาก

โดยให้ทางบริษัท ฯ จัดทำโครงสร้างสำหรับติดตั้งแผ่นพลาสติกป้องกันฝุ่นละอองบริเวณกองกากชานอ้อยให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยมีการลานามรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และให้มีพื้นที่สำหรับรับกากชานอ้อย ที่เพียงพอต่อการผลิต ห้ามทำการกองกากชานอ้อยใกล้กับแนวโครงสร้างรับแผ่นพลาสติก เพื่อเป็นการป้องกันมิให้โครงสร้างและแผ่นพลาสติกป้องกันฝุ่นละอองชำรุดเสียหาย

ทั้งนี้ คำสั่งในข้อ 1 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และคำสั่งในข้อ 2 ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ได้รับทราบคำสั่งฉบับนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะเลิกประกอบกิจการ

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th