เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จัดสัมมนาการคุ้มครองผุ้บริโภคในส่วนภูมิภาค ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 13/02/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2924&filename=index

ที่ห้องประชุมโรงแรมวาสิฎฐี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง การคุ้มตรองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ

นายดนัย หงสุรพันธ์ เลขานุการกรมฯ ได้กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการผลักดันกลไกการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ให้มีผลในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการแนะนำการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค มีความตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบธุรกิจรับทราบนโยบาย และการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และเพื่อให้เกิดการบูรณาการ ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในการเยียวยาแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุดในการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค

การจัดสัมมนาในครั้งนี้ พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้บรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับจังหวัด" ต่อจากนั้น จะเป็นการอภิปรายในหัวข้อ "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์" โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th