เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่าย แพะเนื้อ และแพะนม ประจำปี 2561
วันที่ : 13/02/2561


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2923&filename=index

 ที่ห้องประชุมโรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายเนื้อแพะ และแพะนม ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมโครงการ

นายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ในนามเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ และแพะนม กล่าวรายงานว่า กลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี , กาญจนบุรี , นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับงบประมาณให้ดำเนินการ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเครือข่ายแพะเนื้อ และแพะนม เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดสุพรรณบุรี

แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ ที่นิยมเลี้ยงกันทั่วไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีการเลี้ยงกัน อย่างหนาแน่นในเขตภาคใต้ และมีแนวโน้มเลี้ยงแพะมากขึ้นในเขตภาคกลาง จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ.2560 พบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จำนวน 282 ครัวเรือน ประชากรแพะ จำนวน 15,002 ตัว แบ่งเป็นแพะเนื้อ จำนวน 14,302 ตัว และแพะนม จำนวน 7,000 ตัว

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ ก็เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ และแพะนม มีความรู้ ความเข้าใจ เล็งเห็นประโยชน์ของการพัฒนาเครือข่าย และเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ และแพะนม มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องโรคบรูเซล โลซีส ระเบียบว่าด้วยการอนุญาต การตรวจโรค และการทำลายเชื้อโรค ก่อนการเคลื่อนย้ายสัตว์ หรือซากสัตว์ มีการปรับปรุงฟาร์มเพื่อให้ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม และฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก นักวิจัยชำนาญการ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรกำแพงแสน วิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน มาบรรยายพิเศษ

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th