เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันที่ : 12/01/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2879&filename=index

ที่ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครู และนักเรียน ในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ

นายประยุทธ โอสธีรกุล วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามคณะกรรมการจัดโครงการ กล่าวว่า ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม โดยการใช้วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศใน 3 มิติ คือ การสร้างคนดีและสังคมที่ดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม การสร้างรายได้และความมั่นคงจากทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงบทบาทสำคัญดังกล่าว ในการส่งเสริมความเจริญมั่นคงแห่งความเป็นชาติไทย ที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อยกระดับคุณภาพและส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย แก่เด็กและเยาวชนตามโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ แก่เด็กและเยาวชน ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมบรรยายธรรม โดยพระครูศรีอรรถศาสก์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร กิจกรรมอบรมมารยาทไทย กิจกรรมอบรมเรื่องวินัยจราจร การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และกิจกรรมการอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ยังได้กล่าวอีกว่า การปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ สำหรับเด็กและเยาวชน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนที่เป็นรูปธรรม สามารถแสดงถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี มีทักษะกระบวนการคิด ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th