เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : พระจอมเกล้าลาดกระบัง โชว์นวัตกรรมการวิจัย “ แก้ปัญหาผักตบชวาอย่างยั่งยืนด้วยสารสกัดจากพืชสมุนไพร “ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 10/01/2561


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2876&filename=index

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำผลงานวิจัยนวัตกรรมสารสกัดพืชสมุนไพรกำจัดผักตบชวา เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประชารัฐร่วมใจกำจัดผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผลงานล่าสุดจากวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานปิด การจัดโครงการ ณ บึงบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และจิตอาสาประชารัฐ กล่าวให้การต้อนรับ และกล่าวรายงาน

ผศ.ดร.สามารถ ดีพิจารณ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ได้กล่าวอีกว่า สารสกัดจากพืชสมุนไพร สามารถออกฤทธิ์ในการสังเคราะห์แสงและสังเคราะห์โปรตีนของต้นผักตบชวา ส่งผลให้ต้นพืชเหี่ยวเฉา และยังออกฤทธิ์เร่งอัตราการย่อยสลายของซากวัชพืชดังกล่าวได้เองตามธรรมชาติ ในระยะเวลาที่ผ่านมาตำบลบ้านโพธิ์ ประสบปัญหาการแพร่กระจายของผักตบชวามาอย่างต่อเนื่องหลายปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ ทำให้น้ำเน่าเสีย ทำให้มีสัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก และยังทำลายทัศนียภาพของบึงบ้านโพธิ์ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี อีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th