เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดเวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 14/11/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2786&filename=index

 ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดเวทีประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการทำงาน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคีกับภาคประชาชน หรือสภาองค์กรชุมชนโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นางสาววิภาศศิ ช้างทอง ประธานสภาองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนตำบล พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มีเจตนารมณ์สำคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดเวทีในครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในบทบาทภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบลในการดำเนินงาน และกระบวนการระดมปัญหาในพื้นที่ตำบล การจัดลำดับความสำคัญของปัญหาร่วมกัน และการจัดทำแผนพัฒนาในระดับหมู่บ้านตำบล ที่มาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th