เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
วันที่ : 11/10/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2746&filename=indexnew

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายพิภพ  บุญธรรม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นประธานในการแถลงข่าวผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ประธานคณะกรรมการระดับชุมชน จำนวน 137 ชุมชน เข้าร่วมการแถลงข่าวฯ ณ  ห้องประชุมขุนแผน  ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี   

           ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้จัดทำโครงการ  9101  ตามรอยพ่อ  ภายใต้ร่มพระบารมี  เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน  ด้วยการน้อมนำหลักการ  ทฤษฎีและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ  ที่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  ได้พระราชทานไว้  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน้นการลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิต  พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน  และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชน  โดยให้  ศพก.  และเครือข่าย  เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชน  และมีส่วนร่วมแบบประชารัฐอย่างยั่งยืน  มีหลักการสำคัญ  คือ  ให้ชุมชนเป็นผู้กำหนดโครงการพัฒนา  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  และบริหารจัดการโครงการด้วยตนเอง  ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแล้วยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกลการทำงานในพื้นที่   ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ผ่านกระบวนการคิด  วิเคราะห์  และนำไปปฏิบัติจริง  เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชน  ส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน

           จังหวัดสุพรรณบุรี  มีเป้าหมายพื้นที่  137  ชุมชน  ประกอบด้วย  ชุมชนใน  ศพก. หลัก  10  แห่ง  และเครือข่าย  127  แห่ง  เกษตรกร  ชุมชนละ  500  ราย  ครอบคลุมทั้ง  10  อำเภอ  110  ตำบล  รวมเกษตรกร  68,500  ราย โดยได้รับการอนุมัติโครงการจำนวน  137  ชุมชน  354  โครงการ  งบประมาณ  ทั้งสิ้น  350,690,885  บาท   ซึ่งอยู่ภายใต้  8  กรอบโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้

1.ด้านการผลิตพืช  และพันธุ์พืช  จำนวน  125  โครงการ  2.ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  จำนวน  127  โครงการ 3.ด้านการจัดการศัตรูพืช  จำนวน  3  โครงการ 4.ด้านฟาร์มชุมชน  จำนวน  20  โครงการ 5.ด้านการผลิตอาหาร  การแปรรูปผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  จำนวน  36  โครงการ 6.ด้านปศุสัตว์  จำนวน  14  โครงการ 7.ด้านประมง  จำนวน  28  โครงการ 8.ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน  จำนวน  1  โครงการ 

           โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  เกษตรกร  จำนวน  99,517  ราย  มูลค่าด้านเศรษฐกิจ  เป็นเงินหมุนเวียนในพื้นที่  302,599,779.50  บาท  มาจากการจ้างแรงงานเกษตรกร  จำนวน  158,101,930.00  บาท  และจากการจำหน่ายวัสดุจำนวน  144,497,842.50  บาท  และกลุ่มเกษตรกร  จำนวน  348  กลุ่ม  มีกองทุนในการพัฒนากลุ่ม  สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง  สู่ความยั่งยืน  มูลค่าด้านสังคม  สร้างงานและสร้างอาชีพในคนในชุมชน  137  ชุมชน  เกษตรกรมีความรู้จากการดำเนินกิจกรรมสามารถนำไปพัฒนาอาชีพของตนเองได้  เกิดความรักและความสามัคคีในชุมชน  มูลค่าด้านสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟู  จากการใช้น้ำหมักและปุ๋ยหมัก  เกษตรกรมีการลดการใช้เคมี  โดยการใช้สารชีวภัณฑ์ในการกำจัดโรคและศัตรูพืช  ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ดีขึ้น

ปิยะพงษ์  สุขเผือก/ภาพ/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th