เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อร่วมจัดตั้งกรรมการกองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 11/10/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2743&filename=indexnew

 ที่ห้องประชุมโรงแรมสองพันบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อร่วมจัดตั้งกรรมการกองทุนจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากลำบาก ผู้เปราะบาง

นางรัตนา สมบูรณ์วิทย์ ประธานศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า เครือข่ายศูนย์จิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีได้มีการดำเนินกิจกรรมตาม โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐจังหวัด เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ พ.ศ. 2560 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี การแสวงหาพลเมืองจิตอาสาให้ครอบคลุมทุกตำบล การเสริมพลังพลเมืองจิตอาสาประชารัฐ ทั้ง 10 อำเภอ

เครือข่ายจิตอาสาฯ ได้จัดเวทีการประชุมรวมพลังเครือข่ายแกนนำจิตอาสาประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสรุปบทเรียนไปแล้ว และพัฒนาการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือผู้ยากลำบาก ผู้เปราะบาง ตามประเภทความเดือดร้อน ยากลำบากที่ได้ร่วมวิเคราะห์ เพื่อจำแนกกลุ่ม รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอเบื้องต้น ต่อการจัดทำโครงสร้างกรรมการกองทุนจิตอาสาระดับจังหวัด ระดับอำเภอ บทบาทหน้าที่และการวางแผนรับมือภัยพิบัติ ทั้งเตรียมตัว การปรับตัวต่อสถานการณ์ การปรับตัวช่วยเหลือในยามปกติภายหลัง และได้จัดประชุมอีกครั้งนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาวของทุกฝ่ายต่อไป

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th