เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ : 11/09/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://ewt.prd.go.th/ewt/prsuphanburi/ewt_news.php?nid=2693&filename=indexnew

ที่ห้องประชุมโรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายณัชชนนท์ สุรัตนชัยการ หัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 130 คน

นายรัชชนนท์ ฯ กล่าวว่า ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการกระทำความผิดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามผลการชี้มูลความผิด และข้อทักท้วง ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และนำผลการชี้มูลและข้อทักท้วงดังกล่าว มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารการกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาท อำนาจ หน้าที่ และกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการทำงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานที่ดี ระหว่างผู้เข้ารับการอบรมด้วยกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส ในการพัฒนาการทำงานและแก้ไขปัญหาของผู้เข้ารับการอบรม ให้มีความโปร่งใส และมีการดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของราชการ ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th