เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีจัดแถลงข่าวการจัดงานท่องเที่ยวย้อนรอย “อารยธรรมทวารวดี“ ภายใต้แนวคิดเดอะ โซน อ๊อฟ ทวารวดี อิน สไปรท์ บาย สุพรรณบุรี ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม
วันที่ : 07/09/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2691&filename=indexnew

ที่บริเวณมณฑป วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว การจัดงานท่องเที่ยวย้อนรอย อารยธรรมทวารวดีภายใต้แนวคิดเดอะ โซน อ๊อฟ ทวารวดี อินสไปรท์ บาย สุพรรณบุรี ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรม ท่องเที่ยวภาคกลางตอนล่าง 1 ณ ลานวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม อำเภออู่ทองแห่งนี้ โดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2560 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้การท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์กู้วิกฤตและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เนื่องจากท่องเที่ยวเป็นภาคธุรกิจ ที่สามารถกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทย ที่มีความผสมผสานกัน ทั้งเชิงธรรมชาติ เชิงเกษตรและเชิงสุขภาพ ฉะนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม การท่องเที่ยว เชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็นอารยธรรมทวารวดี เป็นกรอบในการดำเนินการ

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอย อารยธรรม ทวารวดีสุพรรณบุรี ซึ่งได้นำนวัตกรรมทางด้านการท่องเที่ยว มาผสมผสานกับอารยธรรมทวารวดี ย้อนยุคไปเมื่อ 3,000 กว่าปี มานำเสนออย่างลงตัว มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านสินค้า OTOP สินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่ ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 การแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ากลุ่มจังหวัดเหล่านี้ มีกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุด และยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตดั้งเดิม มาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th