เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง และทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ : 09/08/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2653&filename=indexnew

 ที่บริเวณลำรางสาธารณะ บ้านดอนบ้านหลวง ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน กล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คูคลอง และทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระชนมพรรษา 85 พรรษา และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยมี นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ำ นายมณเฑียร นาคทองอินทร์ นายก อบต.ศาลาขาว นายวันชัย วงษา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการ จำนวน 320 คน

นายวิเชียร ศิริสุวรรณคูหา ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 กล่าวรายงานว่า ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงตามรอยพระบาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงใส่พระหฤทัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาที่ดิน และการพัฒนาการเกษตร การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันทำกิจการดี ๆ เพื่อเฉลิม พระเกียรติ โดยได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา เพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู สภาพของแม่น้ำ คู คลอง ในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วัชพืชร้ายอย่างผักตบชวา 1 ต้น สามารถผลิตเมล็ดมากถึง 5,000 เมล็ด เมล็ดผักตบชวา เมื่ออยู่ในแหล่งน้ำ จะมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 15 ปี แต่ส่วนใหญ่ผักตบชวาจะขยายพันธุ์ได้ด้วยการแตกหน่อ ผักตบชวา 2 ต้น สามารถแตกใบและเจริญเติบโตเป็นต้นได้ถึง 30 ต้น ภายในเวลา 20 วัน ผักตบชวาแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ในแถบที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะในที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน เนื่องจากการเกิดมลภาวะจากการเกษตรกรรม ที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งน้ำเสียจากชุมชน หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี จะเกิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำและแม่น้ำต่าง ๆ ทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดไป

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th