เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : มูลนิธิสุวรรณภูมิ จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่องสุวรรณภูมิ เชื่อมโยงการค้าโลก
วันที่ : 09/08/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2652&filename=indexnew

 ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง สุวรรณภูมิ กับ การเชื่อมโยงกับการค้าโลก ครั้งที่ 2 / 2560 ซึ่งได้รับงบประมาณ ปี 2560 จาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนา จำนวน 130 คน โดยมี นางสาวปราจิน เครือจันทร์ หัวหน้าพิพิธภัรฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ

นายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิ ได้กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2446 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ได้เสด็จตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และเมืองโบราณอู่ทอง เมื่อกลับไป ได้ทรงวินิจฉัยเรื่องเมืองโบราณอู่ทองไว้ในนิพนธ์ เรื่อง นิทานโบราณคดี ทรงสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเมืองที่พระเจ้าอู่ทอง เคยครองราชย์มาก่อนสร้างกรุงศรีอยุธยา นับจากวันนั้นถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะเวลา 114 ปี ได้มีนักวิชาการทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีทั้งชาวไทยและชาวต่างประทศ ให้ความสนใจศึกษาเรื่องราว เกี่ยวกับเมืองโบราณอู่ทองมาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันเมืองโบราณอู่ทอง จึงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นหนึ่งของเมืองโบราณ ที่มีความสำคัญทางประวัติสาสตร์และโบราณคดี สมัยทวารวดี มิใช่เฉพาะของประเทศไทย แต่เป็นของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ด้วย ในฐานะที่เป็นเมืองของรัฐทวารวดีในอุษาคเนย์ ที่มีบาบาทสำคัญด้านการค้า การศาสนา และการเมืองการปกครอง มีความเชื่อมโยงกับรัฐอื่นๆ ในสุวรรณภูมิประเทศ และต่อมาเมืองอู่ทอง ยังได้ส่งผ่านบทบาทความสำคัญดังกล่าว เป็นรากฐานส่งเสริม ให้เมืองสุพรรณบุรี มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคง ในสมัยต่อๆมา จนถึงปัจจุบัน การจัดเสวนาในครั้งนี้ โดยได้รับวิทยากรจาก ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อมรา ศรีสุชาติ นายเอิบเปรม วัชรางกูร และผศ. ดร. สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง มาร่วมอภิปรายและบรรยาย ให้ความรู้ อีกด้วย

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th