เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์การปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
วันที่ : 13/07/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2605&filename=indexnew

 ที่ห้องประชุม อบต.ดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ คนไทยหัวใจเดียวกัน ตามยุทธศาสตร์ การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปในกิจกรรม เรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศของเรา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.ดอนกำยาน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการ

พ.ต.กวี ท้าวฬา รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประสานจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ให้ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้ชื่อกิจกรรม คนไทยหัวใจเดียวกัน

ต่อจากนั้น พันเอกพิเศษ เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย ปลัดอาวุโส ข้าราชการ มวลชน ประชาชน ทหาร ตำรวจ และพนักงาน อบต.ดอนกำยาน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ทำความสะอาดกวาดขยะใบไม้รอบบริเวณวัด ล้างพระอุโบสถวัดบางปลาหมอ ตำบลดอนกำยาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการช่วยเหลือสังคมและเสริมสร้างให้ส่วนราชการในพื้นที่ มีจิตสำนึกในการรับใช้ประชาชน รวมทั้งให้มีความรัก ความสามัคคี สร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th