เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
บรรยายสรุปจังหวัด
  ปี 2557
  ปี 2559
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนา 4 ปี
  แผนพัฒนาประจำปี
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
  
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดค่ายบำบัดยาเสพติด ตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน“ ประจำปี 2560
วันที่ : 12/07/2560


ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2602&filename=indexnew

 ที่สถานพยาบาลค่ายท้าวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดค่ายบำบัดยาเสพติด ตามโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มาตรฐานใหม่ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 8 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 92 คน โดยมีนายชลพหล ส่งเสริม นายอำเภออู่ทอง ให้การต้อนรับ

นายชาญศักดิ์ รอดเจริญ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ตามที่แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2560 กำหนดจุดมุ่งหมายของแผนเพื่อลดปริมาณ ผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน และมีกลไกดำเนินการ 8 ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นยุทธวิถีให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั่วประเทศ โดยยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ โดยการพัฒนากลไกดำเนินงานในทุกกระบวนการของการบำบัดรักษา ตั้งแต่การค้า คัดกรอง จำแนกผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และนำเข้าสู่การบำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นหลัก ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 หรือในรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การบำบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สถานพยาบาล สถานบังคับบำบัด ค่ายทหาร เป็นต้น

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th