เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60 / 61 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 18/05/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2468&filename=indexnew

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลจระเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field day ) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อถ่ายทอดนวัตกรรมจากเกษตรกรต้นแบบ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมในฤดูกาลผลิต ปี 60 / 61 นี้ โดยมี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวให้การต้อนรับ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวรายงานว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง โดยเกษตรกรจะสามารถเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญา ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ หน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะให้บริการทางด้านการเกษตร ตามบทบาทภารกิจ โดยผ่านกลไก ศพก. เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิต และบริการทางการเกษตรในฤดูกาลผลิตใหม่ โดย ในส่วนของกิจกรรมหลัก สถานีเรียนรู้ต่างๆ โดยมีการบูรราการองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาและเทคโนโลยี ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตของสินค้าที่เลือกดำเนินการ และสอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดงาน ในครั้งนี้

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตนรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด ดำเนินการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 60 / 61 โดยทุกหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันแบบบูรราการ ทั้งในการสนับสนุนเกษตรกร ให้มีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยกำหนดไว้ 4 แนวทาง ได้แก่ เตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัย การผลิต การบริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

วรเทพ  บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th