เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 4 ร่วมกับผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการฯ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 18/05/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2467&filename=indexnew

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 4 ร่วมกับผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการที่มีความสำคัญ และโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐเป็นจำนวนมาก ของจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยในภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

          วันนี้(18 พ.ค.2560) ที่ห้องประชุมพลายแก้ว ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายไพโรจน์ อาจรักษา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 4  นำคณะผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวง และ เจ้าหน้าที่จาก  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  เดินทางมาที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ที่มีความสำคัญ ได้แก่ โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายธีรชัย ทศรถ ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี  นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจติดตามของคณะผู้ตรวจราชการ  ซึ่งในภาพรวมผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ เกือบทั้งหมด มีเพียงบางประเด็นที่เป็นปัญหาและอุปสรรค์บ้าง  ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะว่าจังหวัดสุพรรณบุรี  ควรมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงให้กับสุนัขจรจัด มีการบริหารจัดการและบูรณาการการทำงานในลักษณะประชารัฐ  ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม การทำงานเป็นแบบเชิงรุก           เน้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนถึงพื้นที่  ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน  รวมทั้งให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งนอกจากจะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคที่เกิดจากสัตว์เร่ร่อนอย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าอย่างถูกต้องแล้ว ควรเพิ่มเติมข้อมูลด้านหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนข้อกฎหมาย ข้อบัญญัติ และบทลงโทษต่างๆให้ประชาชนได้ทราบด้วย ก็จะทำให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่กำหนดว่าจะให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

อรรถพร  ธรรมวิมล/ข่าว

ปิยะพงษ์  สุขเผือก/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th