เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
  EB1(1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการฯ
  EB4(2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB4(3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของ ผวจ.ต่อสาธารณชน
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
  การติดตามประเมินผลฯ
  แผนพัฒนาจังหวัด(2561-2564)
  แผนพัฒนาจังหวัดประจำปี2561
  วิสัยทัศน์ (VISION)
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 3/2561
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี จัดสัมมนา เรื่อง “ การสื่อสารทางพยาบาล ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560
วันที่ : 16/05/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2459&filename=indexnew

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การสื่อสารการพยาบาล ในยุคไทยแลนด์ 4.0 “ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2560 โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 200 คน

นางปราณี เกสรสันติ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องในวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันเกิดของ มิส ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นผู้ที่มีอุดมการณ์ ตั้งใจจะบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อมวลมนุษย์ อย่างแท้จริง สภาพยาบาลในระหว่างประเทศ จึงได้กำหนดให้วันที่ 12 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันพยาบาลสากล เพื่อสดุดี คุณงามความดี ขอวงท่าน ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้พยาบาลทุกคนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง

ดังนั้น ชมรมพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้จัดการสัมมนาขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล ที่เข้าร่วมสัมมนา ได้ระลึกถึงวันพยาบาลสากล และตระหนักถึงคุณค่า ของพยาบาล พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง ในการสร้างสุขภาวะของประชาชน เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาล ได้รับความรู้ และตระหนักถึงความสำคัญ ของการสื่อสารที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการในระบบสุขภาพ และเพื่อให้บุคลากรทางพยาบาล ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ของผู้ประกอบวิชาชีพในสังคมปัจจุบัน และการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สุกานดา เมฆทรงกลด มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้ความรู้ ในครั้งนี้

วรเทพ  บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา Privacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th