เฉพาะเจ้าหน้าที่ |  ชื่อผู้ใช้งาน :     รหัสผ่าน :    
 
 
เมนูหลัก
  ประวัติจังหวัด
  สภาพทั่วไปของจังหวัด
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ทำเนียบส่วนราชการ
  โครงสร้างผู้บริหาร
  โครงสร้างและภารกิจจังหวัด
  ค่านิยมจังหวัดสุพรรณบุรี
  วิสัยทัศน์
  ผลการดำเนินงานจังหวัด
  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  การป้องกันและปราบปรามทุจริต
 
   
 
โทรศัพท์ส่วนราชการ
  ตุลาคม 2560
  มกราคม 2559
 
   
 
บัตรผ่านเข้า-ออกศาลากลาง
  2559
 
   
 
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2561
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 11/2560
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 2/2561
 
   
 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ
  เลือกปีที่ต้องการ
 
   
 
ผลดำเนินการตามคำรับรอง
  SAR Card
 
   
 
งานตรวจสอบภายใน
  รายละเอียด
 
   
 
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
  การมอบอำนาจของ ผวจ.ปี 2560
 
   
 
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ 2558
  งานออกบัตรประจำตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนฯ
 
   
 
รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน
  ปี 2559
 
   
 
 
  ข้อมูลคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน  
   
   
 
Search by Google

 
   
 
ท่านพอใจในเว็บไซต์จังหวัดสุพรรณบุรี ?
พอใจ ควรปรับปรุง
 
   
 

 
   
หัวข้อข่าวกิจกรรม : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบใบสัมฤทธิผล แก่บัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ : 16/05/2560


 

ดูภาพกิจกรรมได้ที่  http://pr.prd.go.th/suphanburi/ewt_news.php?nid=2458&filename=indexnew

ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบสัมฤทธิผล แก่บัณทิตใหม่ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี

นายสุทัศน์ เหมทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี ได้กล่าวว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่ก่อตั้งเป็นลำดับที่ 29 จาก 30 แห่ง ในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข การก่อตั้งสถานศึกษา ทางด้านการพยาบาลขึ้น ในภูมิภาคนี้ จะทำให้ผู้สนใจเรียนวิชาชีพพยาบาล ไม่ต้องเดินทางไปเรียนไกลในจังหวัดอื่นๆ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ได้ทำงานในภูมิลำเนาของตนเอง นับจากเปิดรับนักศึกษาในปี 2538 จนถึงปัจจุบัน วิทยาลัยได้จัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปี ได้ผลิตพยาบาลไปปฏิบัติงานในสถานบริการสาธารณสุขต่างๆ แล้ว จำนวน 1,454 คน โดยทำงาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 907 คน และจังหวัดอื่นๆ จำนวน 946 คน

สำหรับในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 57 คน ซึ่งนับเป็นบัณฑิต รุ่นที่ 19 ของวิทยาลัยฯ และในปีนี้ ได้มีการจัดพิธี มอบใบสัมฤทธิผลการศึกษา ส่วนในภาคค่ำได้จัดให้มีงาน ราตรีสุพรรณิการ์ ช่อที่ 19 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความยินดี และเกิดความภาคภูมิใจ ในสถาบันและวิชาชีพ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์พี่เลี้ยง จากแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงาม ของวิทยาลัยฯ ในการปลูกฝังความภาคภูมิใจ และความรัก ความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ จะไปปฏิบัติงาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 49 คน และจังหวัดอ่างทอง อีกจำนวน 8 คน

วรเทพ  บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มาPrivacy Statement   |   Website Policy   |   Contact Us

สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัด ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร โทร. และโทรสาร 0-3540-8200 และ 0-3553-5377
© Copyright 2009 All Rights Reserved.
E-mail : webmaster@suphanburi.go.th  Website : http://www.suphanburi.go.th